Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ex ante kondicionality

Ex ante kondicionality patria medzi kľúčové prvky reformy politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Boli zavedené pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) s cieľom zabezpečiť, aby boli vytvorené nevyhnutné podmienky na efektívne a účinné využívanie prostriedkov z EŠIF.

Tieto podmienky sú spojené s:

 1. politickými a strategickými rámcami s cieľom zabezpečiť, aby strategické dokumenty na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ktoré sú základom pre investície z EŠIF, boli vysoko kvalitné a v súlade s normami, ktoré sú spoločne dohodnuté medzi členskými štátmi na úrovni EÚ;
 2. regulačnými rámcami s cieľom zabezpečiť, aby vykonávanie operácií spolufinancovaných z EŠIF bolo v súlade s acquis EÚ; a
 3. vhodnou administratívnou a inštitucionálnou kapacitou verejnej správy a zainteresovaných strán, ktoré využívajú EŠIF.

Existuje sedem všeobecných ex ante kondicionalít, ktoré sa týkajú horizontálnych aspektov vykonávania programov a 29 tematických ex ante kondicionalít, ktorými sa stanovujú podmienky špecifické pre jednotlivé sektory v príslušných investičných oblastiach oprávnených na podporu v rámci politiky súdržnosti (investičné priority).

Ak v čase prijatia programu ex ante kondicionality neboli splnené, v operačných programoch boli stanovené akčné plány, ktorých dokončenie sa požadovalo do konca roka 2016.