Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) podporuje európsku politiku pre rozvoj vidieka. Preto sa z neho financujú programy rozvoja vidieka vo všetkých členských štátoch a regiónoch Únie. Programy sa vytvárajú v spolupráci medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, pričom sa v nich zohľadňujú strategické usmernenia pre politiku rozvoja vidieka, ktoré prijala Rada, a priority ustanovené v národných strategických plánoch.

V programovom období 2014 – 2020 je EPFRV po prvýkrát osobitne zahrnutý v rámci politiky týkajúcej sa európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a uplatňuje sa naň nariadenie o spoločných ustanoveniach (č. 1303/2013).

Počas programového obdobia 2014 – 2020 sa fond sústreďuje na tri hlavné ciele:

 • podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
 • zaistenie udržateľného riadenia prírodných zdrojov a boj proti zmene klímy,
 • dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržania pracovných miest.

Politika súdržnosti zohráva hlavnú úlohu aj pri podpore hospodárskeho ozdravenia vidieckych oblastí a dopĺňa opatrenia podporované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.