Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Stratégia Európa 2020

Stratégia Európa 2020 je desaťročná stratégia EÚ na dosahovanie inteligentného, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo stanovených päť ambicióznych cieľových oblastí, ktoré zahŕňajú zamestnanosť, výskum a vývoj, zmenu klímy a energetickú udržateľnosť, vzdelávanie a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Politika súdržnosti má záväzok finančne podporovať stratégiu Európa 2020. Preto sa v programovom období 2014 – 2020 financovanie zameriava na 11 tematických cieľov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Na tieto tematické ciele musí byť vyčlenené určité percento investícií. Vďaka tematickému zameraniu sa finančné prostriedky politiky súdržnosti využívajú spôsobom, ktorý pomáha Európe stať sa inovatívnejšou, efektívnejšou, udržateľnejšou a konkurencieschopnejšou.