Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ESPON (Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie)

ESPON je aplikovaný výskumný program zameraný na podporu tvorby politík územného rozvoja v Európe. Preto program produkuje široké spektrum systémových údajov o územných trendoch, ktoré súvisia s rôznymi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi aspektmi, pričom cieľom je identifikovať potenciál regiónov, miest a väčších územných celkov a ekonomické problémy, ktorým čelia.

Sieť EPSON je aktívna vo všetkých členských štátoch EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku a zahŕňa viac ako 130 orgánov z celého kontinentu. Vykonáva rôzne typy štúdií (tematické, o dosahoch politík, cezsektorové, o tvorení vedeckých sietí alebo tvorbe kapacít) a produkuje územné údaje vo forme štatistík, analýz a máp. Jednou z hlavných úloh siete ESPON je preto sprístupniť tento materiál v jednoduchej a pochopiteľnej forme miestnym tvorcom politík. Na úrovni EÚ sú výsledky výskumu siete ESPON zdrojom navzájom porovnateľných informácií, ktoré môžu byť využité na zlepšenie konkurencieschopnosti Únie a jej udržateľného rozvoja.

V programovom období 2014 – 2020 bude sieť ESPON fungovať ako európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Zameriava sa hlavne na tematický cieľ 11: Posilňovanie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov a zúčastnených strán a efektívnej verejnej správy.

Ďalšie informácie