Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Oprávnenosť výdavkov

Kritériá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov určujú, či je možné náklady pokryť z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (č. 1303/2013) stanovuje hlavné zásady oprávnenosti výdavkov na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť konzistentnosť medzi pravidlami implementovanými v členských štátoch. Podrobné kritériá sa stanovujú na vnútroštátnej úrovni.

Oprávneným výdavkom na príspevok z fondov je taký výdavok, ktorý bol skutočne vynaložený medzi dátumom predloženia operačných programov Komisii alebo 1. januárom 2014 (podľa toho, ktorý dátum je skorší) a 31. decembrom 2023.

Medzi náklady oprávnené na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre programy z cieľa Európskej územnej spolupráce patria finančné poplatky, náklady spojené so zárukami, ako aj náklady, ktoré verejným orgánom vyplynuli z implementácie operácií. Komisia takisto schválila zoznam výdavkov, ktoré nie sú oprávnené na financovanie z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu (napríklad úroky z úverov alebo vratná daň z pridanej hodnoty).