Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Certifikačný orgán Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Dohoda o partnerstve (DP) Doplnkovosť
Doprava ESPON (Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie)
Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európsky sociálny fond (ESF) Ex ante kondicionality
Finančné nástroje Finančné opravy
Fond solidarity EÚ Globálne granty
Hodnotenie Horské oblasti
Hospodárska a sociálna súdržnosť INTERACT
INTERREG EUROPE Informácie a publicita
Inovácie Kohézny fond
Kontrola a audit Medziregionálna spolupráca
Miera spolufinancovania Monitorovací výbor
Monitorovanie N+2
NUTS Nadnárodná spolupráca
Najvzdialenejšie regióny Nariadenia
Nástroj európskeho susedstva (ENI) Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)
Ocenenie RegioStars Operačný program
Oprávnenosť výdavkov Orgán auditu
Partnerstvo Platby
Podvody Politika súdržnosti
Pracovná skupina pre Severné Írsko Program EÚ na podporu mieru a zmierenia 2014 – 2020 (PEACE)
Programovanie Proporcionalita
Prístupové rokovania Regióny za hospodársku zmenu
Riadiaci orgán Rovnosť príležitostí
Rozpočet Rozšírenie
Spoločné riadenie Správa o súdržnosti
Stratégia Európa 2020 Subsidiarita
Technická pomoc Transeurópske siete
URBACT – program spolupráce v oblasti rozvoja miest Udržateľný rozvoj
Vrátenie finančných prostriedkov Výbor pre koordináciu európskych štrukturálnych a investičných fondov
Výbor regiónov Výkonnostný rámec
Zamestnanosť Zrušenie záväzku
Územná súdržnosť Štátna pomoc
Životné prostredie