Dopravné a energetické siete

Investície do dopravných služieb a infraštruktúry sú priamym prínosom pre občanov a podniky. Inteligentná mobilita, multimodálna doprava, čistá doprava a mestská mobilita sú špeciálnymi prioritami politiky súdržnosti na finančné obdobie 2014 – 2020. Politika súdržnosti podporuje aj investície do infraštruktúry systémov inteligentnej distribúcie, uloženia a prenosu energie (zvlášť v menej rozvinutých regiónoch).

Ďalšie nástroje

 

Udržateľná doprava a mobilita

Podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových dopravných infraštruktúrach predstavujú jeden z jedenástich tematických cieľov politiky súdržnosti v období 2014 – 2020. Podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu možno využiť na spolufinancovanie zo strany EÚ v prípade projektov, ktoré súvisia s nasledujúcimi investičnými prioritami v rámci tematického cieľa 7:

  • Podpora multimodálnej jednotnej európskej dopravnej oblasti prostredníctvom investícií do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T);
  • Zlepšenie regionálnej mobility vďaka pripojeniu sekundárnych a terciárnych uzlov k infraštruktúre TEN-T vrátane multimodálnych uzlov (iba EFRR),
  • Rozvoj a zlepšovanie ekologických (vrátane nízkohlukových) a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility;
  • Rozvoj a obnova komplexných vysokokvalitných a interoperabilných železničných systémov a podpora opatrení na zníženie hluku.

Podporu EÚ možno získať aj v prípade investícií do nízkouhlíkovej dopravy v rámci tematického cieľa zameraného na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach, zvlášť na podporu trvalo udržateľnej multimodálnej mestskej mobility (tematický cieľ 4).

V období 2014 – 2020 sa kladie zvláštny dôraz na potrebu zabezpečenia riadneho strategického prostredia (vrátane prijatia „komplexného plánu dopravy“ členskými štátmi, ktorý ukazuje, ako projekty prispejú k rozvoju jednotnej európskej dopravnej oblasti a transeurópskej dopravnej siete), aby sa dosiahol maximálny účinok týchto investícií. 

Energetická infraštruktúra a prepojenia

Investície do infraštruktúry systémov inteligentnej distribúcie, uloženia a prenosu energie sú tiež zahrnuté do tematických cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Podporu Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) možno využiť na spolufinancovanie zo strany EÚ (najmä v menej rozvinutých regiónoch) v prípade projektov, ktoré súvisia s nasledujúcimi investičnými prioritami v rámci tematického cieľa 7:

  • Zlepšovanie energetickej účinnosti a bezpečnosti dodávok prostredníctvom rozvoja inteligentných systémov distribúcie, uloženia a prenosu energie a prostredníctvom integrácie distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Investície môžu podporiť projekty súvisiace s elektrinou aj zemným plynom a mali by prispieť k rozvoju inteligentných systémov a dopĺňať investície do podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ako predpoklad podpory musia členské štáty vypracovať komplexné plány opisujúce priority v rámci vnútroštátnej energetickej infraštruktúry v súlade s tretím balíkom právnych predpisov pre vnútorný trh s energiou a v súlade s celoeurópskym desaťročným plánom rozvoja sietí. Tieto plány musia tiež obsahovať realistické a uvážené koncepcie projektov, pri ktorých sa uvažuje o podpore z EFRR.

Podporu možno získať aj v prípade investícií do inteligentných distribučných systémom elektrickej energie a distribúcie (a výroby) obnoviteľnej energie v rámci tematického cieľa 4 (nízkouhlíkové hospodárstvo).


V prípade oboch uvedených typov investícií do dopravy a energie by sa mala podpora politiky súdržnosti plánovať v úzkej spolupráci s podporou z nástroja na prepojenie Európy (NPE) a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), aby sa zabezpečila komplementarita a optimálne prepojenie rozličných typov infraštruktúry na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, makroregionálnej a európskej úrovni.

Očakáva sa, že súkromné zdroje financovania pokryjú väčšinu investícií v tejto oblasti a v prípade chýbajúcich finančných prostriedkov budú doplnené z verejných zdrojov. Verejné financovanie by nemalo nahradiť súkromné investície, ale ich doplniť a znásobiť v súlade s pravidlami štátnej pomoci.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020