Cestovný ruch

Európa je hlavnou svetovou destináciou cestovného ruchu. Cestovný ruch hrá kľúčovú úlohu v rozvoji mnohých európskych regiónov – predovšetkým tých menej rozvinutých – vďaka svojim významným pozitívnym vedľajším účinkom a potenciálu tvorby pracovných miest, a to najmä pre mladých ľudí. Preukázal veľkú odolnosť a stály rast aj počas nedávnej hospodárskej krízy.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) podporuje konkurencieschopnosť, udržateľnosť a kvalitu cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Cestovný ruch je samozrejme úzko prepojený s využívaním a rozvojom prírodných, historických a kultúrnych hodnôt a s atraktívnosťou miest a regiónov ako lokalít, v ktorých ľudia žijú, pracujú a ktoré navštevujú. Súvisí aj s rozvojom, inováciami a diverzifikáciou produktov a služieb, ktoré môžu návštevníci získať a využívať.

Programové obdobie 2014 – 2020

Cestovný ruch nie je zahrnutý ako tematický cieľ v nariadeniach európskych štrukturálnych a investičných fondov, keďže predstavuje skôr prostriedok alebo odvetvie, ako cieľ. Nariadenia však predvídajú mnoho možností na inteligentné investície do cestovného ruchu.

Komisia uverejnila tematické usmernenie pre investície do cestovného ruchu. To odporúča, aby tieto investície boli:

  • v súlade s jedným alebo viacerými tematickými cieľmi a investičnými prioritami,
  • jednotné s analýzou SWOT príslušných vnútroštátnych, regionálnych a nadnárodných operačných programov,
  • zamerané na lepšie zhodnotenie miestnych kultúrnych hodnôt a hodnôt cestovného ruchu,
  • hybnou silou inovácií a diverzifikácie produktov, procesov a služieb, ako aj špecializácie na segmenty trhu, vďaka čomu môžu prekonávať závislosť od nízkej pridanej hodnoty a dočasnej práce a zabezpečiť hospodársku činnosť a pracovné miesta mimo turistickej sezóny.
  • Zvláštna pozornosť by sa mala venovať trojnásobnej modernizácii kapacity znamenitosti, inovácie a internacionalizácie malých a stredných podnikov a zoskupení, činností zoskupení (a medzi zoskupeniami) vrátane zlepšenia vnútorných a vonkajších prepojení.
  • Keďže jednou zo špecifických výhod odvetvia cestovného ruchu je to, že prekážky vstupu na trh sú veľmi malé, treba sa zamerať na podporu podnikania a tvorby nových spoločností.

Cestovný ruch bude naďalej hrať významnú úlohu v plánovaných investíciách EFRR, ako aj v súvisiacich investíciách do zachovania, ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva (pozri graf). Z EFRR sa naň plánuje vyčleniť asi 8 miliárd EUR.

Databáza eye@RIS3, ktorá dokumentuje vznikajúce prostredie regionálnych inteligentných špecializácií v Európe (podporované platformou inteligentnej špecializácie), ukazuje, že mnoho regiónov dáva vo svojich stratégiách inteligentnej špecializácie do popredia inováciu služieb a inováciu obchodného modelu v cestovnom ruchu a na tento cieľ vyčlení podstatné finančné prostriedky.

Svoje snahy zamerajú napríklad na rozvoj konkurencieschopných špecializovaných segmentov trhu a rozvoj značky, ako je napríklad cestovný ruch pre starších ľudí (strieborné hospodárstvo) alebo ekologický cestovný ruch, modernizáciu turistických hodnotových reťazcov zacielených na vyššie segmenty trhu a diverzifikáciu činností v rámci cestovného ruchu, aby sa znížila závislosť od sezónneho turizmu.

Tieto regióny majú komplexné stratégie nielen na smerovanie k vyššej pridanej hodnote prostredníctvom investícií do inovácií cestovného ruchu, ale aj mobilizácie prebytku v iných priemyselných odvetviach, ako je kultúrny a kreatívny priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, stavebníctvo atď.

Prepojenia