Sociálne začleňovanie

Politika súdržnosti EÚ podporuje sociálne začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím, mladých a starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, prisťahovalcov a etnických menšín, ako sú Rómovia, ľudí žijúcich v chudobných oblastiach a žien na trhu práce. Podporuje stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba, aspoň o 20 miliónov.

Sociálne začleňovanie je jednou z jedenástich priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 (tematický cieľ 9).

V balíku investícií do sociálnych opatrení, prijatom v roku 2013 sú vytýčené reformy v členských štátoch potrebné na zabezpečenie primeranejších a udržateľných sociálnych politík prostredníctvom investovania do zručností a schopností ľudí. Obsahuje aj niekoľko dôležitých myšlienok, ktoré treba zohľadniť pri modernizácii sociálnych politík a ich prispôsobovaní novým problémom, a to aj prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020