Konkurencieschopnosť MSP

Malé a stredné podniky tvoria viac než 99 % podnikov v Európe a dvojtretinovú zamestnanosť v súkromnom sektore, preto predstavujú nevyhnutnú súčasť hospodárstva EÚ.

Ďalšie nástroje

 

Jedným z 11 tematických cieľov politiky súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 je zvýšiť konkurencieschopnosť, no MSP získavajú podporu aj v rámci iných tematických cieľov. Ide najmä o oblasti výskumu a inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva a informačných a komunikačných technológií. S viac ako 65 miliardami EUR, t. j, približne 20 % finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktoré sú určené výhradne pre MSP, je EFRR jedným z hlavných zdrojov podpory novej stratégie pre MSP, ktorej cieľom je podporovať „hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí“. Lepším využívaním finančných nástrojov sa v období financovania na roky 2014 – 2020 mobilizujú doplnkové finančné prostriedky EÚ aj vnútroštátne a regionálne fondy, ktoré takisto prinášajú MSP prospech.

Tieto investície pomôžu MSP:

 • Získať prístup k finančným prostriedkom určeným na investície prostredníctvom grantov, pôžičiek, záruk za pôžičky, rizikového kapitálu atď.
 • Využívať cielenú podporu obchodnej činnosti, ako je know-how a poradenstvo, informácie a nadväzovanie kontaktov vrátane cezhraničných partnerstiev.
 • Zlepšiť ich prístup na globálne trhy a k medzinárodným hodnotovým reťazcom.
 • Využívať nové zdroje rastu, ako sú ekologické hospodárstvo, trvalo udržateľný cestovný ruch, zdravotníctvo a sociálne služby vrátane „striebornej ekonomiky“ a kultúrne a tvorivé odvetvia.
 • Investovať do ľudského kapitálu a do organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie a odbornú prípravu so zameraním na prax.
 • Nadväzovať cenné kontakty s výskumnými centrami a univerzitami na podporu inovácií.
 • Vytváranie a rozširovanie startupov

Nové zjednodušené a spoločné pravidlá a opatrenia uľahčia MSP prístup k finančným prostriedkom Kohézneho fondu na obdobie 2014 až 2020. Ide o:

 • poskytovanie správ online o spôsobe využívania finančných prostriedkov,
 • jasnejšie pravidlá oprávnenosti,
 • cielenejšie a menej časté audity pri malých operáciách,
 • väčší rozsah a zjednodušenie systému a prístupu k finančným nástrojom.

Pozrite si ex post hodnotenie podpory EFRR pre MSP za obdobie rokov 2007 – 2013

Zvýšené investície do MSP v období 2014 – 2020 budú nadväzovať na výsledky politiky súdržnosti EÚ dosiahnuté v období financovania 2007 – 2013:

 • Viac než 95 000 podporených začínajúcich podnikov
 • Viac než 300 000 pracovných miest vytvorených v MSP

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020