Konkurencieschopnosť MSP

Malé a stredné podniky tvoria viac než 99 % podnikov v Európe a dvojtretinovú zamestnanosť v súkromnom sektore, preto predstavujú nevyhnutnú súčasť hospodárstva EÚ. Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnú členským štátom na roky 2014 až 2020 viac než 450 miliárd EUR na financovanie investícií do zvýšenia zamestnanosti a rastu.

Ďalšie nástroje

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP je jedným z 11 tematických cieľov politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020. Dodatočné investície pre MSP sa budú poskytovať na základe ďalších tematických cieľov, a to najmä v oblasti výskumu a inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva a informačných a komunikačných technológií. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa vyčlení 57 miliárd EUR – asi 20 % jeho finančných prostriedkov – výlučne na účely MSP. Zvýšené využívanie finančných nástrojov, ktoré mobilizujú ďalšie finančné prostriedky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni počas finančného obdobia 2014 až 2020, by malo priniesť výhody aj MSP.

Tieto investície pomôžu MSP:

 • Získať prístup k finančným prostriedkom určeným na investície prostredníctvom grantov, pôžičiek, záruk za pôžičky, rizikového kapitálu atď.
 • Využívať cielenú podporu obchodnej činnosti, ako je know-how a poradenstvo, informácie a nadväzovanie kontaktov vrátane cezhraničných partnerstiev.
 • Zlepšiť ich prístup na globálne trhy a k medzinárodným hodnotovým reťazcom.
 • Využívať nové zdroje rastu, ako sú ekologické hospodárstvo, trvalo udržateľný cestovný ruch, zdravotníctvo a sociálne služby vrátane „striebornej ekonomiky“ a kultúrne a tvorivé odvetvia.
 • Investovať do ľudského kapitálu a do organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie a odbornú prípravu so zameraním na prax.
 • Nadväzovať cenné kontakty s výskumnými centrami a univerzitami na podporu inovácií.

Nové zjednodušené a spoločné pravidlá a opatrenia uľahčia MSP prístup k finančným prostriedkom Kohézneho fondu na obdobie 2014 až 2020. Ide o:

 • poskytovanie správ online o spôsobe využívania finančných prostriedkov,
 • jasnejšie pravidlá oprávnenosti,
 • cielenejšie a menej časté audity pri malých operáciách,
 • väčší rozsah a zjednodušenie systému a prístupu k finančným nástrojom.

Zvýšené investície do MSP v období 2014 – 2020 budú nadväzovať na výsledky politiky súdržnosti EÚ dosiahnuté v období financovania 2007 – 2013:

 • Viac než 95 000 podporených začínajúcich podnikov
 • Viac než 300 000 pracovných miest vytvorených v MSP

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020