Rozvoj vidieka

Prevažne vidiecke oblasti tvoria viac ako polovicu Európy a predstavujú približne 20 % populácie. Väčšina vidieckych oblastí však zároveň patrí medzi najmenej vyspelé regióny EÚ s HDP na obyvateľa hlboko pod priemerom Európy.

Ďalšie nástroje

 

Na podporu rastu, zamestnanosti a životnej úrovne vidieckych regiónov si politika rozvoja vidieka Európskej únie stanovila tri hlavné ciele: zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, dosiahnuť trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych oblastí. Politika súdržnosti EÚ takisto podporuje tieto ciele. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF) teda pôsobia v súčinnosti s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV).