Výskum a inovácia

Udržateľný rast čoraz viac súvisí so schopnosťou regionálnych hospodárstiev inovovať a transformovať a zároveň sa prispôsobovať stále sa meniacemu a konkurenčnejšiemu prostrediu. To znamená, že sa musí vynakladať omnoho väčšie úsilie na vytváranie ekosystémov, ktoré podporujú inovácie, výskum a vývoj a tiež podnikanie, ako sa zdôrazňuje v stratégii Európa 2020 a jej hlavnej iniciatíve Únia inovácií.

Ďalšie nástroje

 

Podpora inovácií je preto ústredným bodom programov politiky súdržnosti na roky 2007 - 2013, v rámci ktorých je 86,4 miliardy eur alebo takmer 25 % celkových príspevkov určených na inovácie v širšom zmysle. Tento záväzok je ešte silnejší v programovom období 2014 - 2020, v ktorom je 30 % celkových príspevkov určených na inovácie v širšom zmysle. Inovačný potenciál všetkých regiónov EÚ v budúcnosti zmobilizujú aj stratégie inteligentnej špecializácie.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020