Výskum a inovácia

Udržateľný rast čoraz viac súvisí so schopnosťou regionálnych hospodárstiev inovovať a transformovať a zároveň sa prispôsobovať stále sa meniacemu a konkurenčnejšiemu prostrediu. Znamená to, že je potrebné vyvinúť oveľa väčšie úsilie, aby boli vytvorené prostredia, ktoré podporujú inovácie, výskum a vývoj a podnikanie, čo je zdôraznené aj v stratégii Európa 2020 a jej hlavnej iniciatíve Inovácia v Únii. Inovácia teda predstavuje základ mnohých priorít Komisie, najmä európskeho ekologického dohovoru, hospodárstva, ktoré pracuje pre ľudí, a prípravy Európy na digitálny vek.

Podpora inovácií je hlavný prvok programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020, v rámci ktorých je na inováciu a výskum vyčlenených približne 65 miliárd EUR. Asi 30 % celkových rozpočtových prostriedkov politiky súdržnosti sa investuje do inovácie v širšom zmysle. Stratégie pre inteligentnú špecializáciu mobilizujú inovačný potenciál všetkých regiónov EÚ.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020