Nízkouhlíkové hospodárstvo

Politika súdržnosti hrá dôležitú úlohu pri podpore prechodu EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade s energetickou stratégiou Únie.

Pravidlá Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) na finančné obdobie 2014 - 2020 vyžadovali, aby členské štáty po prvý raz vyčlenili povinný minimálny podiel z dostupných finančných prostriedkov na nízkouhlíkové hospodárstvo:

  • 20 % vnútroštátnych zdrojov EFRR do rozvinutejších regiónov
  • 15 % do prechodných regiónov
  • 12 % do menej rozvinutých regiónov

Členské štáty výrazne prekročili tento minimálny podiel a v súčasnosti sa plánujú investície vo výške 40 miliárd EUR z EFRR a Kohézneho fondu do nízkouhlíkového hospodárstva na obdobie rokov 2014 - 2020 (dvojnásobok sumy vynaloženej v tejto oblasti v predchádzajúcom finančnom období).

Pomôže to členským štátom, regiónom, miestnym samosprávam a mestám, aby investovali nevyhnutné prostriedky do energetickej účinnosti v budovách, obnoviteľnej energie, inteligentných sietí a udržateľnej mestskej dopravy a tiež do výskumu a inovácií v týchto oblastiach. Tieto investície pomôžu znížiť vysoké náklady za dovoz energie, diverzifikovať naše zdroje energie, bojovať proti energetickej chudobe, znížiť emisie, vytvárať pracovné miesta a podporovať malé a stredné podniky.

Takisto je možné v rámci tematického cieľa 7 získať finančnú podporu na investície do udržateľnej dopravy a mobility a inteligentných systémov distribúcie, uskladňovania a prepravy energie.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020