Informačné a komunikačné technológie

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť Európy v dnešnej stále viac digitalizovanej globálnej ekonomike. Na finančné obdobie 2014 – 2020 je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu vyčlenených vyše 20 miliárd EUR na investície do IKT. Tieto investície podporujú činnosť Komisie pri vytváraní jednotného digitálneho trhu, ktorý má potenciál generovať ďalší rast vo výške 250 miliárd EUR.

Ďalšie nástroje

 

Zlepšovanie prístupu k IKT a ich využívania a kvality je jedným z 11 tematických cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Medzi priority EFRR bude patriť:

  • rozširovanie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí,
  • rozvíjanie produktov a služieb IKT a elektronického obchodovania,
  • posilnenie aplikácie IKT pre elektronickú štátnu správu, elektronické vzdelávanie, elektronickú inklúziu, elektronickú kultúru a elektronické zdravotníctvo.

Na opatrenia v oblasti IKT môže byť poskytnutá podpora aj v rámci iných tematických cieľov a sú zahrnuté aj v mnohých stratégiách inteligentnej špecializácie. Posun od klasického prístupu v oblasti IKT smerom ku komplexnej miestnej/regionálnej/národnej „digitálnej agende“ v rámci stratégie inteligentnej špecializácie umožňuje regiónom identifikovať priority pre investície do IKT, ktoré sú vhodné pre ich územie.

Európske štrukturálne a investičné fondy sa nemajú chápať len ako finančná podpora, ale tiež ako nástroj politiky na podporu verejných orgánov pri určovaní ich stratégie a plánovaní ich administratívneho a investičného úsilia. S cieľom zaistiť dosiahnutie maximálnej účinnosti investícií EÚ musia členské štáty a regióny, ktoré chcú využívať finančné prostriedky z projektov na IKT, zaviesť strategický politický rámec pre digitálny rast a plán siete budúcej generácie.

Európske štrukturálne a investičné fondy sa tiež môžu strategicky využívať na podporu transpozície legislatívnych iniciatív v oblasti jednotného digitálneho trhu (JDT), rozširovanie administratívnych kapacít na účinné uplatňovanie týchto právnych predpisov a ako doplnok vnútroštátneho verejného a súkromného financovania s cieľom podporiť a urýchliť pozitívny vplyv JDT vo všetkých regiónoch EÚ.

Zvýšené investície do IKT v období 2014 – 2020 budú nadväzovať na výsledky dosiahnuté v období financovania 2007 – 2013:

  • Viac než 5 miliónov ďalších obyvateľov bolo pripojených k širokopásmovému internetu.
  • Viac než 20 700 projektov IKT získalo podporu z EFRR.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020