Informačné a komunikačné technológie

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť Európy v dnešnej stále viac digitalizovanej globálnej ekonomike.Počas obdobia financovania 2014 – 2020 je na investície do IKT k dispozícii viac ako 20 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Tieto investície sú nevyhnutné pre úspech cieľa Komisie, ktorým je pripraviť Európu na digitálny vek.

Zlepšovanie prístupu k IKT a ich využívania a kvality je jedným z 11 tematických cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Medzi priority EFRR bude patriť:

  • rozširovanie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí,
  • rozvíjanie produktov a služieb IKT a elektronického obchodovania,
  • posilnenie aplikácie IKT pre elektronickú štátnu správu, elektronické vzdelávanie, elektronickú inklúziu, elektronickú kultúru a elektronické zdravotníctvo.

Na opatrenia v oblasti IKT môže byť poskytnutá podpora aj v rámci iných tematických cieľov a sú zahrnuté aj v mnohých stratégiách inteligentnej špecializácie. Posun od klasického prístupu v oblasti IKT smerom ku komplexnej miestnej/regionálnej/národnej „digitálnej agende“ v rámci stratégie inteligentnej špecializácie umožňuje regiónom identifikovať priority pre investície do IKT, ktoré sú vhodné pre ich územie.

Európske štrukturálne a investičné fondy sa nemajú chápať len ako finančná podpora, ale tiež ako nástroj politiky na podporu verejných orgánov pri určovaní ich stratégie a plánovaní ich administratívneho a investičného úsilia. S cieľom zaistiť dosiahnutie maximálnej účinnosti investícií EÚ musia členské štáty a regióny, ktoré chcú využívať finančné prostriedky z projektov na IKT, zaviesť strategický politický rámec pre digitálny rast a plán siete budúcej generácie.

Európske štrukturálne a investičné fondy sa tiež môžu strategicky využívať na podporu transpozície legislatívnych iniciatív v oblasti jednotného digitálneho trhu (JDT), rozširovanie administratívnych kapacít na účinné uplatňovanie týchto právnych predpisov a ako doplnok vnútroštátneho verejného a súkromného financovania s cieľom podporiť a urýchliť pozitívny vplyv JDT vo všetkých regiónoch EÚ.

Zvýšené investície do IKT v období 2014 – 2020 budú nadväzovať na výsledky dosiahnuté v období financovania 2007 – 2013:

  • Viac než 5 miliónov ďalších obyvateľov bolo pripojených k širokopásmovému internetu.
  • Viac než 20 700 projektov IKT získalo podporu z EFRR.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020