Zdravie

Politika súdržnosti investuje do zdravia, ktoré má kľúčovú hodnotu pre regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť, aby sa zmiernili hospodárske a sociálne rozdiely. Investície sa môžu týkať rozličných oblastí, ako sú starnúce obyvateľstvo v Európe, zdravotná infraštruktúra a udržateľné systémy, elektronické zdravotníctvo, zdravotné poistenie a programy na podporu zdravia.

Oblasť zdravia môže získať podporu v rámci niektorých z jedenástich priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020, medzi ktoré patria tematické ciele 2 – IKT, 3 – MSP, 8 – zamestnanosť, 9 – sociálne začleňovanie a 11 – inštitucionálne kapacity.

Investície z EŠIF do zdravia sú úzko prepojené s rámcom politiky v oblasti zdravia, ktorý zahŕňa posúdenie potrieb a efektívnosť nákladov.