Životné prostredie a účinnosť využívania zdrojov

Politika súdržnosti podporuje udržateľný rast prostredníctvom podpory vodohospodárstva a odpadového hospodárstva, inovatívnych čistých technológií šetrných k životnému prostrediu, ako aj opatrení zameraných na ochranu ovzdušia, biodiverzity a prírody.

Štrukturálne a investičné fondy EÚ pomáhajú chrániť a uchovávať prírodné bohatstvo, ako sú voda, príroda a biodiverzita, čistý vzduch alebo prírodné suroviny. To zahŕňa investície do infraštruktúry potrebnej pre čistenie odpadových vôd a odpadové hospodárstvo (ako je recyklácia), ale aj opatrenia na monitorovanie stavu životného prostredia alebo rozvoja zelenej infraštruktúry. Prostredníctvom tejto činnosti predstavuje životné prostredie zdroj hospodárskeho rastu a nových príležitostí pre vznik pracovných miest.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020