Zamestnanosť a trh práce

Politika súdržnosti EÚ investuje do zamestnanosti a dlhodobého rastu v Európe. Podporuje stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je dosiahnuť 75 % zamestnanosť ľudí vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020.

Zamestnanosť a pracovná mobilita je jednou z jedenástich priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 (tematický cieľ 8).

Investície sa uskutočnia v oblasti aktívnej politiky trhu práce, samostatnej zárobkovej činnosti, inštitúcií trhu práce, aktívneho a zdravého starnutia, zamestnanosti mladých ľudí a v rámci ďalších opatrení určených na zvýšenie zamestnanosti a pracovnej mobility.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020