Vzdelávanie a odborná príprava

Politika súdržnosti EÚ investuje do zručností a schopností ľudí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Európy. Je takisto kľúčovým nástrojom na podporu sociálnej súdržnosti, pretože pomáha všetkým občanom, aby využili širšiu ponuku lepších pracovných miest.

Ďalšie nástroje

 

Vzdelávanie a odborná príprava je jednou z jedenástich priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 (tematický cieľ 10).

Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) podporujú činnosti, ktoré pomáhajú:

  • modernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy vrátane investícií do vzdelávacej infraštruktúry,
  • znížiť počet študentov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku,
  • podporiť lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých od základného až po tretí stupeň,
  • zlepšovať prístup k celoživotnému vzdelávaniu,
  • posilniť systémy učňovského vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020