Vzdelávanie a odborná príprava

Politika súdržnosti EÚ investuje do zručností a schopností ľudí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Európy. Je takisto kľúčovým nástrojom na podporu sociálnej súdržnosti, pretože pomáha všetkým občanom, aby využili širšiu ponuku lepších pracovných miest.

Vzdelávanie a odborná príprava je jednou z jedenástich priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 (tematický cieľ 10).

Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) podporujú činnosti, ktoré pomáhajú:

  • modernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy vrátane investícií do vzdelávacej infraštruktúry,
  • znížiť počet študentov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku,
  • podporiť lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých od základného až po tretí stupeň,
  • zlepšovať prístup k celoživotnému vzdelávaniu,
  • posilniť systémy učňovského vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020