Kultúra

Kultúra je jadrom bohatého dedičstva a histórie Európy a hrá dôležitú úlohu pri zvyšovaní atraktívnosti miest a posilňovaní jedinečnej identity konkrétnej lokality. Kultúra a kreativita môžu byť dôležitými hnacími motormi a spúšťačmi inovácií, ako aj dôležitými zdrojmi podnikania. Keďže cestovný ruch zameraný na spoznávanie kultúrneho dedičstva je celosvetovo jedným z najväčších a najrýchlejšie rastúcich segmentov cestovného ruchu, kultúra je hlavnou hnacou silou pri zvyšovaní príjmov z turizmu. Kultúra má významnú funkciu aj pri podpore sociálneho začleňovania.

Ďalšie nástroje

 

Čo je to kultúrny a kreatívny priemysel?

Kultúrny a kreatívny priemysel zahŕňa rôznorodú zmes podnikateľských odvetví, ktoré majú kultúrny aj hospodársky vplyv. Sú to najmä:

 • umenie a architektúra,
 • webový a grafický dizajn,
 • publikačná činnosť,
 • hry a multimédiá,
 • hudobný a zábavný priemysel,
 • umelecké remeslá a módny dizajn,
 • film,
 • reklama a vzťahy s verejnosťou.

Prečo investovať?

Kultúra a kreativita sa neobmedzujú len na umeleckú hodnotu. Prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ možno ich potenciál rozvoja využiť na rast a tvorbu pracovných miest v európskych regiónoch a mestách. Príklady:

 • Rozvoj zoskupení v rámci kreatívneho priemyslu, kreatívne inkubátory a digitalizácia kultúrneho obsahu sa ukázali ako zvlášť prínosné pri premene hospodárstva na znalostné hospodárstvo a služby.
 • Prostredníctvom návrhu nových produktov a služieb vniesli investície v rámci kultúry nový život do inak upadajúcich odvetví priemyslu. Tento typ investícií môže ako súčasť širších regionálnych inovačných stratégií vytvoriť v okrajových regiónoch priestor na špecializované segmenty trhu s vyššou hodnotou.

Programové obdobie 2007 – 2013

V rokoch 2007 – 2013 EÚ investovala viac ako 6 miliárd EUR do kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), ako sa podrobne uvádza ďalej:

 • 3 miliardy EUR na ochranu a zachovanie nášho kultúrneho dedičstva,
 • 2,2 miliardy EUR na rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry,
 • 775 miliónov EUR na podporu služieb v oblasti kultúry.

Programové obdobie 2014 – 2020

V programovom období 2014 – 2020 silne zameranom na posilnenie konkurencieschopnosti, rastu a tvorby pracovných miest sa vnútroštátnym a regionálnym orgánom odporúča:

 • zamerať pomoc EFRR na podporu nových kultúrnych odvetví, ktoré sú úzko prepojené s inováciami a kreativitou,
 • využiť investície do kultúrneho dedičstva na rozvoj a podporu zoskupení kreatívneho priemyslu napríklad zacielením na zlepšenie „používateľskej skúsenosti“ prostredníctvom digitálnych technológií,
 • zlepšiť spolupôsobenie s inými fondmi, ako sú rámcový program Tvorivá Európa, program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME), Horizont 2020, rámcový program pre výskum a inovácie, Európska aliancia tvorivých odvetví, vnútroštátne alebo regionálne programy v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu a iné potenciálne zdroje financovania.