Prispôsobovanie sa zmene klímy a prevencia rizík

Európske regióny budú stále viac konfrontované s rôznymi dôsledkami zmeny klímy. Zatiaľ čo 7 % populácie EÚ žije v oblastiach postihovaných záplavami, 9 % obyvateľov žije v oblastiach, ktoré majú viac než 120 dní v roku bez zrážok. Kombinácia dôsledkov zmeny klímy vyvolá vážne otázky týkajúce sa všeobecne kvality života občanov EÚ, ale spôsobí aj špecifickejšie problémy v niektorých regiónoch EÚ, napríklad v odvetviach, ako sú cestovný ruch a poľnohospodárstvo.

Ďalšie nástroje

 

Politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu pri podpore úsilia o riadenie rizika, ktorého cieľom je prispôsobiť sa súčasným a budúcim dôsledkom zmeny klímy. Podporuje adaptačné opatrenia prostredníctvom prístupov založených na ekosystémoch, rozvoja nových infraštruktúr alebo modernizácie existujúcich infraštruktúr. Okrem toho prispieva k rozvoju odolnosti voči katastrofám na regionálnej a miestnej úrovni a tiež v prípade iných typov rizík.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020