Efektívna verejná správa

Finančné prostriedky politiky súdržnosti EÚ sa investujú do budovania a reforiem inštitucionálnej kapacity v rámci tematického cieľa 11 (úplný zoznam 11 tematických cieľov na finančné obdobie 2014 – 2020 nájdete tu) a v rámci technickej pomoci na posilnenie administratívnej kapacity na riadenie finančných prostriedkov.

Ďalšie nástroje

 

Tematický cieľ 11

Tento cieľ zahŕňa budovanie inštitúcií, ktoré budú stabilné a predvídateľné, ale aj primerane pružné, aby reagovali na množstvo výziev v spoločnosti, otvorené pre dialóg s verejnosťou, schopné zaviesť nové politické riešenia a poskytovať lepšie služby. . Investovanie do štruktúr, ľudského kapitálu a systémov a nástrojov vo verejnom sektore sa orientuje na účinnejšie organizačné postupy, moderné riadenie a motivovaných a zručných štátnych zamestnancov.

Podpora reforiem verejnej správy prostredníctvom politiky súdržnosti je spojená s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, programami hospodárskych zmien (v prípade potreby) a národnými programami reforiem.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Kľúčové opatrenia pre Európsky sociálny fond:

Investovanie do inštitucionálnej kapacity a do účinnosti verejnej správy a verejných služieb (na všetkých úrovniach správy) vzhľadom na reformy, lepšiu reguláciu a zásady dobrého riadenia:

  • reformy na zabezpečenie lepších právnych predpisov, súčinnosti medzi politikami a účinným riadením verejných politík, transparentnosti, integrity a zodpovednosti vo verejnej správe a využívaní verejných finančných prostriedkov;
  • rozvoj a vykonávanie stratégií a politík v rámci ľudských zdrojov;
  • zvýšenie efektívnosti v oblasti poskytovania administratívnych služieb.

Budovanie kapacity pre zainteresované strany činné v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a v sociálnej oblasti a pre odvetvové a územné dohody s cieľom mobilizovať reformy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni:

  • zvýšenie kapacity zainteresovaných strán, ako sú sociálni partneri a nevládne organizácie, s cieľom poskytnúť im pomoc, aby účinnejšie prispievali do politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej oblasti;
  • rozvoj odvetvových a územných dohôd v oblastiach zamestnanosti, sociálneho začleňovania, zdravia a vzdelávania na všetkých územných úrovniach.

Kľúčové opatrenia pre Európsky fond regionálneho rozvoja:

  • Posilnenie inštitucionálnej kapacity a účinnosti verejnej správy a verejných služieb v súvislosti s využívaním EFRR a pri podpore opatrení v oblasti inštitucionálnej kapacity a účinnej verejnej správy s podporou ESF vrátane prípadného potrebného poskytnutia vybavenia a infraštruktúry na podporu modernizácie verejných služieb v oblastiach, ako je zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, sociálna a colná politika;
  • Finančné prostriedky sa môžu použiť aj na budovanie administratívnej kapacity v súvislosti s európskou územnou spoluprácou.

Kľúčové opatrenia pre Kohézny fond:

  • Posilnenie inštitucionálnej kapacity a účinnosti verejnej správy a verejných služieb v súvislosti s využívaním Kohézneho fondu.

Technická pomoc

Okrem investícií do efektívnej verejnej správy v rámci tematického cieľa 11 je technická pomoc dostupná aj pre orgány, ktoré spravujú a využívajú EŠIF, s cieľom poskytnúť im pomoc pri vykonávaní úloh, ktorými sú poverené na základe rôznych nariadení o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF).

Technická pomoc podporuje aj opatrenia určené na znižovanie administratívnej záťaže príjemcov, opatrenia na posilnenie kapacity príjemcov na využívanie EŠIF, ako aj opatrenia na posilnenie kapacity príslušných partnerov.

Komisia zaviedla niekoľko iniciatív s cieľom podporiť využívanie finančných prostriedkov vrátane výmenného systému TAIEX REGIO PEER 2 PEER, poskytnutia školenia pre odborníkov z členských štátov v oblasti pravidiel a predpisov EŠIF a seminárov o opatreniach proti podvodom a korupcii spojených s riadením finančných prostriedkov.

Technická pomoc sa zameriava len na čerpanie prostriedkov z EŠIF (napríklad posilnením ľudských zdrojov nevyhnutných na riadenie finančných prostriedkov, najímaním odborných poradcov v oblasti vypracovania štúdií, prípravy projektov alebo monitorovania/hodnotenia činností, školení, vytváraní sietí atď.), a je preto obmedzená na programové obdobie. Tematický cieľ 11 má rozsiahlejší a dlhodobejší zámer. Zameriava sa na skutočné reformy a systémové zmeny s cieľom zlepšiť vlastný výkon verejnej správy nezávisle od riadenia finančných prostriedkov EÚ.

Prepojenia