Témy

Kohézne financovanie EÚ podporuje projekty v mnohých oblastiach.

Financovanie politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 sa zameriava na jedenásť tematických cieľov. Štyri z nich sú kľúčovými prioritami Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Okrem toho EÚ financuje projekty v mnohých ďalších oblastiach a podporuje najslabšie regióny.

Tematické ciele EFRR

Prečítajte si viac o kľúčových prioritách finančnej podpory regionálnej politiky:

Členské štáty a regióny musia vyčleniť určitý podiel finančných prostriedkov z EFRR na minimálne dve z týchto kľúčových priorít:

  • Minimálne 80 % finančných prostriedkov z EFRR pre rozvinutejšie regióny
  • Minimálne 60 % finančných prostriedkov z EFRR pre prechodné regióny
  • Minimálne 50 % finančných prostriedkov z EFRR pre menej rozvinuté regióny.

Ďalšie tematické ciele

Viac informácií o financovaní zvyšných siedmich tematických cieľov:

Ďalšie oblasti činnosti

Kohézne financovanie EÚ navyše podporuje projekty v nasledujúcich oblastiach, čím pomáha dosahovať ciele stratégie Európa 2020 na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu:

Riešenie špecifických potrieb určitých regiónov a komunít

EÚ vynakladá osobitné úsilie na podporu určitých kategórií regiónov a komunít: