Programovanie a vykonávanie

Regionálna politika zahŕňa všetky časti EÚ, na všetkých úrovniach - od európskeho a národného meradla po regióny a miestne komunity v Európe. Je súčasťou politiky súdržnosti EÚ, stratégie Európskej únie na propagáciu a podporu celkového harmonického vývoja členských štátov a regiónov. Politiku vykonávajú národné a regionálne orgány v partnerstve s Európskou komisiou.

Rámec politiky súdržnosti je stanovený na 7-ročné obdobie.

Vykonávanie politiky postupuje v týchto fázach:

  • Rada a Európsky parlament spoločne rozhodujú na základe návrhu Komisie o rozpočte politiky a pravidlách jeho použitia.
  • V procese konzultácie medzi Komisiou a členskými štátmi sa upresnia princípy a priority politiky súdržnosti. Každý členský štát vypracuje návrh Dohody o partnerstve, ktorá načrtáva stratégiu krajiny a navrhuje zoznam programov. Popri nej členské štáty taktiež predstavia návrh programov, ktoré sa vzťahujú na celé členské štáty alebo na regióny. Taktiež budú existovať programy spolupráce zahŕňajúce viac ako jednu krajinu.
  • Komisia vyjedná s národnými úradmi konečný obsah Dohody o partnerstve, ako aj každého programu. Programy predstavia priority príslušnej krajiny alebo regiónov či oblasti spolupráce. Na programovaní a riadení OP sa môžu podieľať zamestnanci, zamestnávatelia a organizácie občianskej spoločnosti.
  • Programy sú realizované členskými štátmi a ich regiónmi. Ide o výber, monitorovanie a hodnotenie stoviek tisícov projektov. Túto prácu organizujú v každej krajine alebo regióne "riadiace orgány".
  • Komisia vyčlení finančné prostriedky (aby mohli krajiny začať s realizáciou svojich programov).
  • Komisia preplatí každej krajine certifikované výdavky.
  • Komisia spoločne s dotknutou krajinou monitoruje každý program.
  • Komisia a členské štáty podávajú počas programovacieho obdobia strategické správy.