Priority na roky 2014 až 2020

Čo je nové v rozpočtovom období 2014 – 2020?

  • Väčší dôraz na výsledky: jasnejšie a merateľné ciele na zvýšenie zodpovednosti.
  • Zjednodušenie: jeden súbor pravidiel pre päť fondov.
  • Podmienky: stanovenie špecifických podmienok pred pridelením finančných prostriedkov.
  • Posilnený mestský rozmer a boj za sociálne začlenenie: minimálne množstvo prostriedkov z EFRR vyčlenených na integrované projekty v mestách a z ESF na podporu marginalizovaných komunít.
  • Prepojenie na hospodársku reformu: Komisia môže pozastaviť financovanie pre členský štát, ktorý nedodržiava hospodárske pravidlá EÚ.

Aké sú priority?

Politika súdržnosti stanovuje 11 tematických cieľov na podporu rastu na obdobie 2014 – 2020.

  • Investície z EFRR podporia všetkých 11 cieľov, ale ciele 1 až 4 sú hlavnými prioritami investícií. 
  • Hlavné priority pre ESF sú ciele 8 až 11, aj keď fond podporí aj ciele 1 až 4.
  • Kohézny fond podporuje ciele 4 až 7 a 11.          

1. Podpora výskumu, technologického vývoja a inovácií

2. Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zvýšenie ich používania a kvality

3. Zvýšenie konkurencie-schopnosti malých a stredných podnikov

4. Podpora prechodu nanízkouhlíkové hospodárstvo

5. Podpora prispôsobenia sa zmene klímy, prevencie a riadenia rizík

6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

7. Podpora trvalo udržateľnej dopravy a zlepšovanie sieťových infraštruktúr

8. Podpora trvalo udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility

9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

10. Investície do vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania

11. Zlepšenie efektívnosti verejnej správy