Zásady

Politika súdržnosti je založená na štyroch zásadách:

Koncentrácia

Táto zásada má tri aspekty:

Programovanie

Politika súdržnosti neslúži na financovanie individuálnych projektov. Jej cieľom je financovanie viacročných národných programov, ktoré sú v súlade s cieľmi a prioritami EÚ.

Viac informácií o programovaní nájdete v časti o jednotlivých fázach: politika súdržnosti krok za krokom.

Partnerstvo

Každý program je vypracovaný prostredníctvom spoločného procesu za účasti európskych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti.

Toto partnerstvo sa vzťahuje na všetky fázy programovacieho procesu: návrh, riadenie, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie.

Takýto prístup pomáha zaistiť, aby boli opatrenia prispôsobené miestnym a regionálnym potrebám a prioritám.

Doplnkovosť

Financovanie z európskych štrukturálnych fondov nenahrádza výdavky jednotlivých členských štátov.

Komisia sa dohodne s každou krajinou na úrovni oprávnených verejných (alebo ekvivalentných) výdavkov, ktorá musí byť zachovaná počas programového obdobia. Kontrola zo strany Komisie sa vykonáva v polovici (2018) a na konci (2022) obdobia.

Zámerom tohto opatrenia je stanoviť pre štrukturálne verejné výdavky reálne a ambiciózne ciele a zaistiť, že doplnkové financovanie zo štrukturálnych fondov skutočne predstavuje pridanú hodnotu. Priemerné ročné reálne výdavky by spravidla nemali byť nižšie ako v predchádzajúcom programovom období.

Viac informácií