Vzťahuje sa politika súdržnosti aj na môj región?

Áno, politika súdržnosti sa vzťahuje na všetky regióny v EÚ.Väčšina finančných prostriedkov mieri tam, kde sú najviac potrebné - do regiónov, v ktorých je HDP na obyvateľa nižší ako 75 % európskeho priemeru.

Ako sú regióny definované? Pri realizácii politiky súdržnosti sa využíva systém NUTS, podľa ktorého sa každá členská krajina delí na tri úrovne štatistických jednotiek (regióny NUTS) v závislosti od počtu obyvateľov.

Všeobecné kritériá týkajúce sa počtu obyvateľov pre jednotlivé úrovne NUTS:

Úroveň Minimálna Maximálna
NUTS úroveň 1: 3 milióny 7 miliónov.
NUTS úroveň 2: 800 000 3 milióny
NUTS úroveň 3: 150 000 800 000

Politika súdržnosti spôsobilosť 2014-2020

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex - Oprávnené oblasti


Eligibility 2014-2020

Mapa : Štrukturálne fondy 2014-2020 (EFRR - ESF) spôsobilosť' pdf


Eligibility 2014-2020

Mapa : Kohézne fondy spôsobilosť 2014-2020 pdf