Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov

Komisia poskytuje podporu členským štátom s cieľom pomôcť im čo najlepšie využiť finančné prostriedky politiky súdržnosti a riešiť problémy s vykonávaním. Na obdobie financovania 2014 – 2020 sa táto podpora ešte viac posilnila.

‘Good Governance for EU Regional Policy’ - Series of events supporting administrative capacity building

The Commission is launching a series of virtual events related to administrative capacity building for Member States in cooperation with several international partners under the joint heading ‘Good Governance for EU Regional Policy

Posilnenie administratívnej kapacity

Kapacita členských štátov v oblasti účinného riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov je jedným z kľúčových faktorov prispievajúcich k úspechu politiky súdržnosti. Komisia poskytuje pomoc pri posilňovaní administratívnej kapacity vnútroštátnych a regionálnych správnych orgánov, a to prostredníctvom štruktúr, ľudských zdrojov, systémov a nástrojov. Finančné prostriedky politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 sa investujú nielen do kapacity na riadenie finančných prostriedkov, ale aj do budovania a reformy inštitucionálnej kapacity na všeobecnejšiu podporu efektívnej verejnej správy.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: výmeny odborníkov na regionálnej úrovni

Systém výmeny odborníkov TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en je nástroj zameraný na prepájanie potrieb s odbornými znalosťami v rôznych krajinách. Tento dopytom riadený nástroj priamo reaguje na konkrétne požiadavky vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov riadiacich finančné prostriedky, a to prostredníctvom misií odborníkov, študijných návštev a osobitných seminárov.

Pakty integrity

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku sa zaviazalo hľadať a testovať nové spôsoby, ako chrániť finančné prostriedky EÚ pred rizikami nesprávneho riadenia, podvodu a korupcie, a ako zvýšiť transparentnosť pri využívaní finančných prostriedkov. Jednou z iniciatív v tejto oblasti bolo spustenie pilotného projektu „Pakty integrity – mechanizmus verejnej kontroly na ochranu finančných prostriedkov EÚ voči podvodom a korupcii“. Tento projekt sa vykonáva v spolupráci s Transparency International a jeho cieľom je pilotne riadiť Pakty integrity v rámci niekoľkých projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v členských štátoch.
Viac informácií o Paktoch integrity a pilotnom projekte nájdete tu en

Skupina na vysokej úrovni na monitorovanie znižovania administratívnej záťaže prijímateľov prostriedkov z EŠIF

Úlohou expertnej skupiny je poskytovať Komisii poradenstvo v súvislosti so zjednodušovaním a znižovaním administratívnej záťaže prijímateľov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Skupina na vysokej úrovni na monitorovanie znižovania administratívnej záťaže prijímateľov prostriedkov z EŠIF en

Iniciatíva zameraná na zaostávajúce regióny

Komisia preskúma, prečo regióny s nízkou úrovňou hospodárskeho rozvoja alebo regióny, v ktorých sa už niekoľko rokov zaznamenáva negatívny rast HDP, zaostávajú za ostatnými regiónmi. V rámci politiky súdržnosti, ktorej cieľom je znižovať rozdiely medzi úrovňami v jednotlivých európskych regiónoch, tento trend vzbudzuje osobitný záujem.
Iniciatíva zameraná na zaostávajúce regióny en

Odborná príprava pre odborníkov zameraná na pravidlá a právne predpisy

Komisia poskytuje odbornú prípravu en pre riadiace, certifikačné a kontrolné orgán, ktoré sa zaoberajú Európskym fondom regionálneho rozvojaEurópskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom. Táto odborná príprava sa zameriava na nové kľúčové prvky v legislatívnom rámci politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 – 2020 a pozostáva z dvoch modulov:

  • plánovanie a vykonávanie
  • finančné hospodárenie a otázky kontroly.

Memo: Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ členskými štátmi a regiónmi EÚ (24. marec 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Akčný plán o verejnom obstarávaní

akčnom pláne Komisie o verejnom obstarávaní en sa stanovuje súbor iniciatív zameraných na pomoc členským štátom pri zvyšovaní výkonnosti správnych orgánov aj príjemcov, pokiaľ ide o uplatňovanie investícií EÚ v rámci verejného obstarávania počas programového obdobia 2014 – 2020.

Miestne komunity ľudí z praxe

Spolupracujeme s riadiacimi orgánmi s cieľom formovať komunity ľudí z praxe pracujúcich v riadiacich orgánoch/sprostredkovateľských orgánoch na účely výmeny postupov a skúseností. Prijali sme preto inovačnejšie spôsoby práce spočívajúce v prístupe založenom na laboratórnych postupoch.
Miestne komunity ľudí z praxe en

Štúdie o začlenení nových regulačných prvkov do programových postupov

Cieľom týchto štúdií je posúdiť, ako boli nové regulačné prvky reformovanej politiky začlenené do programových postupov. V poslednej štúdii sa navyše poskytujú informácie o rozsahu projektov v období 2007 – 2013.
Poskytujú sa v nich dôkazy a analytický základ pre diskusie o tvorbe politiky po roku 2020 a súvisiacich posúdeniach vplyvu.
Štúdie o začlenení nových regulačných prvkov do programových postupov en

ARACHNE

ARACHNE je integrovaný nástroj IT na hĺbkovú analýzu a obohatenie údajov, ktorý vytvorila Európska komisia. Jeho cieľom je podporovať riadiace orgány v ich administratívnych kontrolách a kontrolách riadenia v oblasti štrukturálnych fondov (Európsky sociálny fondEurópsky fond regionálneho rozvoja).
Nástroj Bodovania Rizika Arachne

Kompetenčný rámec EÚ pre správu a vykonávanie EFRR a Kohézneho fondu

Komisia sprístupňuje kompetenčný rámec EÚ a pridružený nástroj na vlastné hodnotenie pre vnútroštátne koordinačné, riadiace, certifikačné orgány a orgány auditu, spoločné sekretariáty a sprostredkovateľské orgány. Tieto nástroje budú podporovať správne orgány v ich úsilí o zlepšenie administratívnej kapacity v oblasti správy fondov tak, že im budú pomáhať identifikovať a riešiť možné kompetenčné medzery.
Kompetenčný rámec EÚ pre správu a vykonávanie EFRR a Kohézneho fondu

Prednostné budovanie administratívnych kapacít na obdobie po roku 2020

Riadiace orgány sa vyzývajú, aby sa prihlásili o účasť v pilotnom projekte Komisie „Prednostné budovanie administratívnych kapacít“. Ak budú vybrané, môžu využívať individuálne poradenstvo EÚ pri rozvíjaní svojich administratívnych kapacít s cieľom pripraviť sa na obdobie po roku 2020. Poradenstvo sa bude poskytovať v úzkej spolupráci s OECD.

Ďalšie kroky:

Riadiace orgány sa môžu prihlásiť do 9. apríla 2018. Výsledky výzvy budú zverejnené koncom apríla. Ďalšie podrobnosti nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.
Prednostné budovanie administratívnych kapacít na obdobie po roku 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Účelom tohto praktického súboru nástrojov je pomôcť správnym orgánom členských štátov pri vypracúvaní plánov na vybudovanie vlastných administratívnych kapacít s cieľom uľahčiť vykonávanie programu a motivovať k využívaniu osvedčených postupov.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Účasť občanov na politike súdržnosti

Účasťou občanov sa zvyšuje dôvera vo verejné politiky a vynakladanie s tým súvisiacich rozpočtových prostriedkov aj ich kvalita. Viaceré iniciatívy Komisie sú zamerané na podporu miestnych orgánov pri presadzovaní účasti občianskej spoločnosti a mládeže na správe fondov politiky súdržnosti EÚ.
Účasť občanov na politike súdržnosti en