Inspiring non-EU countries

Ďalšie nástroje

 

Novinky

  Ronald Hall, vedúci externý expert a bývalý hlavný poradca GR REGIO, vyjadruje svoj osobný pohľad na program EÚ pre medzinárodnú mestskú spoluprácu.

  Vyše polovica svetovej populácie dnes žije v mestách. Mestské centrá sú zdrojom rastu a rozvoja. Sú magnetmi pre obyvateľov vidieka, ktorí hľadajú príležitosti na získanie vyšších príjmov, prístup k vysokokvalitným službám, ako je vzdelávanie a zdravotná starostlivosť, a zabezpečenie lepšej budúcnosti pre svoje deti.

  Tento posun od činností s nižšou produktivitou vo vidieckych oblastiach, najmä od tradičného poľnohospodárstva, k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou v mestských oblastiach vo výrobe a v mnohých odvetviach služieb je kľúčový pre spôsob rastu hospodárstiev. Je to cesta, ktorú nasledujú všetky najrozvinutejšie krajiny sveta a ako taká je modelom, ktorý v zásade prijímajú rýchlo sa rozvíjajúce krajiny po celom svete.

  Prínosy urbanizácie vyplývajúce najmä z modelu rozvoja miest, ktorý je náročný na zdroje a ktorý je charakteristický pre rast priemyselných krajín v 20. storočí, majú svoju cenu. Urbanizácia viedla k vyčerpanosti prírodných zdrojov – vrátane samotnej prírody – a k znečisteniu ovzdušia, riek a oceánov, ktoré teraz ohrozujú kvalitu života v metropolách rozvinutého sveta.

  Pre rozvojové a rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, kde urbanizácia a hospodársky rast idú ruka v ruke, je dôležité, aby úplne pochopili ponaučenia získané z priemyselného sveta. Takto sa v mestskej politike v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách môžu zohľadňovať osvedčené postupy, ktoré vypracovali vnútroštátne a mestské orgány v posledných desaťročiach, ako aj historické chyby.

  Snaha o víťazstvo v každom ohľade

  Takáto spolupráca vytvára situácie, ktoré sú výhrou v každom ohľade. Zatiaľ čo priemyselné národy majú po storočí či dlhšom období urbanizácie čo demonštrovať, rovnako je pravdou aj to, že rozvíjajúce sa ekonomiky, možno menej obmedzené tradíciou, majú mnoho inovatívnych riešení, o ktoré sa môžu podeliť s priemyselnými ekonomikami. Niektoré z najväčších mestských centier na svete sa nachádzajú v rozvíjajúcich sa ekonomikách v krajinách, ako je Čína a India, ako aj v Latinskej Amerike.

  Naliehavá potreba spolupráce a výmeny poznatkov však pravdepodobne vyplýva zo spoločného záujmu krajín a kontinentov o ochranu samotnej planéty. Je naliehavo potrebné spoločne rozvíjať udržateľný model urbanizácie, chrániť prírodu a prírodné zdroje a znižovať emisie, ktoré znečisťujú naše mestá, poškodzujú zdravie našich detí a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. To je dôvod, prečo je udržateľná urbanizácia ústrednou témou cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré prijala Organizácia Spojených národov a ktoré zase viedli k novej mestskej agende, ktorú v meste Quito v Ekvádore v roku 2016 prijalo vyše 170 krajín.

  Box I

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku formalizovalo 14 dialógov o regionálnej a mestskej politike, ktoré zahŕňajú šesť strategických partnerov EÚ (Čína, Rusko, Brazília, Mexiko, Japonsko a India), ako aj krajiny Východného partnerstva (Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko), krajiny Latinskej Ameriky (Argentína, Čile, Peru, Kolumbia) a Stredoamerický integračný systém (SICA). Dokonca aj v prípade neexistencie takýchto dohôd bola vyvinutá spolupráca s ďalšími strategickými partnermi, ako sú Kanada a Južná Afrika, a s regionálnymi zoskupeniami ako CARICOM (Karibské spoločenstvo), ASEAN (Ázia), SACU (južná Afrika) a UEMOA (západná Afrika).

  EÚ berie výzvu udržateľnej urbanizácie veľmi vážne. Komisárka pre regionálnu politiku, Corina Creţu, ktorá v roku 2016 zastupovala EÚ v Quito,sa zaviazala, že EÚ venuje vedomosti a zdroje na podporu novej mestskej agendy. Má to jednak vnútorný rozmer v rámci EÚ, kde bola vypracovaná mestská agenda EÚ, v rámci ktorej sa majú usmerňovať programy mestského rozvoja v 28 členských štátoch a, ako je uvedené nižšie, vonkajší rozmer prostredníctvom diplomatických vzťahov EÚ s krajinami mimo EÚ.

  Podpora pre trvalo udržateľný rozvoj miest

  Kľúčovým nástrojom na zviditeľnenie vonkajšieho rozmeru je dnes program medzinárodnej mestskej spolupráce (IUC) (2017 – 2019), ktorý má základnú zložku, ktorá podporuje mestské orgány v EÚ aj mimo nej, aby spoločne pracovali na témach trvalo udržateľného rozvoja miest. IUC je založená na piatich rokoch pilotných akcií, najmä v rámci projektu EÚ World Cities a projektu URBELAC.   

  Box 2

  V rámci programu World Cities (2015 – 2018) mestá EÚ spolupracovali v partnerskej dohode s mestskými partnermi v Kanade, Číne, Indii, Japonsku, Južnej Kórei, Indonézii, vo Vietname, v Austrálii a Južnej Afrike. Dvojice miest si vymieňali skúsenosti s témami, ako je inteligentný rozvoj miest, energetická efektívnosť, odpadové hospodárstvo, udržateľná mobilita atď. V rámci projektu URBELAC (2011 – 2019), ktorý teraz vstupuje do svojho štvrtého vydania, Európska komisia a Medziamerická rozvojová banka podporovali mestá z EÚ a krajín Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti (LAK). Bola vytvorená sieť EÚ-LAK, ktorá podporuje výmenu skúseností, referenčné porovnávanie a prípravu akčných plánov. World Cities aj URBELAC sú hmatateľným výsledkom podpory Európskeho parlamentu pre medzinárodnú diplomaciu na úrovni miest.

  IUC zriaďuje platformy mestskej spolupráce s Čínou, Indiou, Japonskom, Latinskou Amerikou a so Severnou Amerikou. Program spolupráce označuje nástup politiky EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce medzi mestami. V rámci spolupráce IUC medzi mestami uzavrelo 70 zúčastňujúcich sa miest na každej strane nové dohody o spolupráci medzi mestami v záujme udržateľného rozvoja miest. Zahŕňa to prípravu miestnych akčných plánov integrovaného rozvoja miest. V týchto plánoch sa v zásade uprednostňuje spolupráca v rámci sektorov mestskej agendy EÚ a novej mestskej agendy.

  Na základe skúseností z projektu World Cities mestá využívajú prístup založený na viacerých zainteresovaných stranách a vedomosti a skúsenosti verejných orgánov, podnikov, výskumnej obce a občianskej spoločnosti. Vlastný program EÚ URBACT pre vytváranie mestských sietí sa využíva ako kľúčový zdroj vedomostí a skúseností na podporu plánovania miestnych akcií.

  Spolupráca medzi mestami v rámci IUC viedla k rozvoju spoločných pilotných projektov, pričom medzi verejnými orgánmi, výskumnými agentúrami a zástupcami podnikov na oboch stranách boli podpísané memorandá o porozumení, ktoré zabezpečujú ich dlhodobú budúcnosť.

  Byť dobrým príkladom

  V rámci IUC bolo napríklad spojené mesto Parma (Taliansko) s mestom Fredericton (Kanada). Oddelenie dedičstva a plánovania miest, rastu a komunitných služieb kanadského mesta spolupracuje s kanceláriou pre rovnosť príležitostí mesta Parma a európskym úradom pre zabezpečenie projektov (European Project Office). S cieľom posilniť miestnu demokraciu obe strany pracujú na identifikácii prekážok, ktoré bránia politickej účasti marginalizovaných skupín, a ich hlavných príčin a na možných politikách a mechanizmoch na ich odstránenie a vytvorenie inkluzívnejšieho mestského prostredia.

  Mesto Bologna (Taliansko) spolupracuje s mestom Austin (USA) na rôznych otázkach od rozvíjania zdravšieho miestneho potravinového systému a zlepšenia efektívnosti využívania zdrojov po zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy. Na popredných miestach programu sú problémy s riadením miest a napríklad Austin dospel k záveru, že jeho úrad pre udržateľnosť a úrad pre hospodársky rozvoj musia rozvinúť užšiu koordináciu.

  Mesto Rotterdam (Holandsko) spolupracuje s mestom Surat (India). Mestá sa zameriavajú na riešenie otázok súvisiacich s vodným hospodárstvom, ako je zabezpečenie kvality pitnej vody, zmiernenie znečistenia vôd v dôsledku priemyslu, protipovodňová ochrana a účinné čistenie odpadových vôd. Mesto Surat našlo v Rotterdame znalého partnera s množstvom skúseností v oblasti vodného hospodárstva. Rotterdam našiel v meste Surat partnera, ktorý sa zaoberá problémami v oveľa väčšej miere, čo už inšpirovalo holandské mesto, aby rozmýšľalo o výzvach, ktorým čelí, iným spôsobom.

  ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie správy

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the European External Actions Service (EEAS) and the external relations family of Directorates General (DEVCO and DG TRADE). There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European economic and social development and territorial cohesion. Foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the Single Market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as CARICOM, SACU, MERCOSUR and ASEAN, are issues such as the geographical targeting of resources between Member States and regions; the organization of multi-level governance systems; sustainable urban development policy; cross-border development; regional innovation systems and their implementation. So far as cooperation with countries in the European Neighbourhood are concerned, the EU seeks to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es, India PDF EN. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en