Spolupráca medzi regiónmi a krajinami

Európska územná spolupráca

Európska územná spolupráca, základný kameň európskej integrácie, je mimoriadne dôležitá z hľadiska vytvorenia spoločného európskeho priestoru. Má jasnú európsku pridanú hodnotu - pomáha zaistiť, aby hranice nepredstavovali prekážky, prispieva k zblíženiu Európanov a riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.

Makroregionálne stratégie

Makroregionálna stratégia predstavuje integrovaný rámec schválený Európskou radou, ktorý môžu okrem iného podporovať aj európske štrukturálne a investičné fondy. Zaoberá sa bežnými výzvami, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť zahŕňajúca členské štáty a tretie krajiny, ktoré sa nachádzajú v tej istej geografickej oblasti a môžu ťažiť z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Zatiaľ boli prijaté štyri makroregionálne stratégie EÚ, ktoré sa vzťahujú na niekoľko oblastí politiky:

Všetky prijaté makroregionálne stratégie sprevádza aj akčný plán vykonávania, ktorý sa má pravidelne aktualizovať vzhľadom na nové vznikajúce potreby a meniaci sa kontext. Štyri makroregionálne stratégie sa týkajú 19 členských štátov EÚ a 8 krajín mimo EÚ.

Medzinárodná spolupráca

Európska únia ponúka nečlenským krajinám svoje skúsenosti s procesom regionálneho rozvoja.

Iné formy spolupráce a nadväzovania kontaktov