Panorama 74: Financovanie MSP prechádzajúcich zelenou a digitálnou transformáciou v  po pandémii ochorenia COVID-19

Ďalšie nástroje

 
18/11/2020

Prekonávame pohnuté časy v rozbúrených vodách a čelíme nevídanej zdravotnej, sociálnej a hospodárskej kríze. Tvrdo to zasiahlo malé a stredné podniky. Európska komisia spolu s členskými štátmi veľmi pružne reagovala na tieto novo vznikajúce potreby prostredníctvom úpravy právnych predpisov EÚ a uľahčenia financovania európskych podnikov, aby im pomohla prežiť.  

Ak chceme dosiahnuť zotavenie a silné a začleňujúce hospodárstvo, je jasné, že musíme rýchlo obnoviť hospodársky rast. Takisto je zjavné, že naša spoločnosť sa musí stať silnejšou, odolnejšou a inkluzívnejšou. Našou úlohou je zostaviť prispôsobenú finančnú a praktickú podporu hospodárskeho rastu na základe dvojakého cieľa zelenej a digitálnej transformácie, aby sme opätovne dosiahli zblíženie vo všetkých krajinách EÚ.

Cieľom je investovať do podnikov, aby sme im pomohli rásť a vytvárať spoločnú hodnotu. Finančné prostriedky EÚ sa sústreďujú na podporu podnikov, ktoré sa venujú inovačným riešeniam sociálnych výziev prepojeným s cieľmi v oblasti prosperity a podnikania.

Niektoré podniky preskúmali hranicu medzi účelom a ziskom s cieľom vykonať správnu vec a súčasne vypracovať zdôvodnenie projektu umožňujúce jeho realizáciu. Verejné aj súkromné spoločnosti môžu mať sociálny účel a zároveň maximalizovať zisk. Obchodné rozhodnutia majú vplyv na pracovníkov, zákazníkov, dodávateľov, komunitu a životné prostredie. Podniky musia  pri zelenej a digitálnej transformácii zohrávať aktívnu úlohu.

Ambícia a inovácia

Počas súčasnej krízy podnikatelia ešte viac potrebujú bezpečnosť a finančnú či praktickú podporu. Aktuálna situácia nám tiež ponúka možnosť, aby sme si opätovne premysleli spôsob fungovania podnikov. Finančné prostriedky EÚ slúžia na motiváciu a podporu podnikateľov, aby uplatňovali ambicióznejšie zmeny a inovačné obchodné modely, ktorými sa maximalizuje zisk a vytvára spoločná hodnota. Čo je teda najlepším nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa – úvery alebo granty? 

Na jednej strane sú finančné nástroje, ako sú úvery, záruky a vlastný kapitál, príležitosťou na spoluprácu medzi verejným aj súkromným sektorom, pričom pripravujú pôdu na pritiahnutie súkromného kapitálu do spoločensky prospešného investovania. Finančné požiadavky sú veľké a verejné dlhy dosiahli rekordnú výšku s cieľom riešiť krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Verejné finančné prostriedky nemusia postačovať. Finančné nástroje pridružené k finančným prostriedkom EÚ môžu podnietiť súkromné investície prostredníctvom spoločného znášania rizika s investormi s cieľom posilniť financovanie pre podnikateľov. 

Na druhej strane MSP pociťujú tvrdšie rany. Granty EÚ by mohli poskytnúť potrebnú podporu na opätovné zostavenie a realizáciu nových obchodných modelov v takýchto neistých časoch. 

Spojením týchto „rúk“ možno vytvoriť nové príležitosti. Kombináciou finančných nástrojov a grantov sa môžu presadiť výhody, ktoré ponúkajú obidva nástroje poskytovania prostriedkov, takže by mohol vzniknúť veľmi účinný mechanizmus financovania zelenej a digitálnej transformácie.

Vytváranie hospodárskeho rastu

Podnikatelia by takisto mohli potrebovať takúto praktickú podporu pri prispôsobovaní obchodných modelov tak, aby dosahovali prosperitu prostredníctvom vykonávania dobra. Poradenstvo, pomoc a budovanie kapacít sú úlohy, ktoré sú kľúčovými zložkami úspešných finančných nástrojov v záujme dodatočného zvýšenia účinnosti a efektívnosti finančných prostriedkov.    

Keď sa tieto finančné nástroje kombinujú s grantmi, môžu poskytnúť prispôsobenú finančnú a praktickú podporu v záujme obnovy a rastu na základe dvojakého cieľa zelenej a digitálnej transformácie. Účelovo orientované podniky budú zásadnými prispievateľmi do hospodárstva, ktoré pracuje pre ľudí a zabezpečuje pracovné miesta, rast a investície.

Ak si opätovne premyslíme spôsob fungovanie podnikov, môžeme pomôcť vyriešiť veľké problémy súčasnosti. Máme kapacity, technológie a prostriedky na to, aby sme vybudovali silnú a odolnú spoločnosť – a takto zároveň vytvoríme hospodársky rast.

Katerina Fortun, politická analytička, GR REGIO

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Novinky