Lepšie kompetencie v záujme lepších výsledkov pri investovaní finančných prostriedkov EÚ

Ďalšie nástroje

 
18/12/2017

Európska komisia pomáha členským štátom a regiónom zlepšovať ich kapacitu a investovať finančné prostriedky EÚ v záujme lepších výsledkov prostredníctvom posilňovania ich odborných a prevádzkových kompetencií. Všetky verejné inštitúcie zapojené do správy Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, t. j. vnútroštátne koordinačné, riadiace, certifikačné orgány a orgány auditu, spoločné sekretariáty a sprostredkovateľské orgány, majú odteraz k dispozícii úplne nový nástroj na identifikáciu a riešenie kompetenčných medzier a prispôsobenie stratégií odborného vzdelávania.

Nástroj vytvorilo Generálne riaditeľstvo Komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) a má tieto zložky:

  • kompetenčný rámec EÚ, ktorý obsahuje súbor kompetencií, ktoré by mali mať správne orgány a úradníci,
  • webový nástroj na vlastné hodnotenie, ktorý umožňuje zamestnancom vyhodnotiť si úroveň pokročilosti v rámci jednotlivých kompetencií vyžadovaných v ich profile pracovného zaradenia. Pomôže to pri definovaní budúcich cieľov rozvoja.

Významná funkcia, najmä pre verejných správcov, je možnosť agregovať údaje z vlastných posúdení všetkých zamestnancov a zostaviť tak prehľad správneho orgánu ako celku. Zistenia tak môžu slúžiť ako základ pri vypracovaní plánov vzdelávania a rozvoja, aby sa vyplnili medzery.

Tento používateľsky ústretový a pružný nástroj pokrýva celé spektrum kompetencií a môže sa uplatniť na všetky druhy správnych orgánov bez ohľadu na ich veľkosť alebo na to, či spravujú sektorový alebo regionálny operačný program. Jeho vplyv výrazne presahuje správu finančných prostriedkov. Môže tiež prispieť k väčšiemu zameraniu a strategickému prístupu smerom k dlhodobejšiemu rozvoju kompetencií a v konečnom dôsledku zlepšiť fungovanie celého správneho orgánu a kvalitu služieb, ktoré poskytuje občanom a podnikom.

Pomáhať členským štátom EÚ pri zlepšovaní spôsobov, ktorými sa spravujú a investujú finančné prostriedky EÚ, je jedna z priorít komisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţuovej. Podľa siedmej správy o súdržnosti členské štáty a regióny potrebujú vysoko kvalitné inštitúcie, aby sa prehĺbil vplyv investícií politiky súdržnosti. Štátni úradníci potrebujú pokročilejšie prevádzkové, odborné a riadiace kompetencie nielen v oblasti fondov EÚ, ale aj v iných oblastiach politiky, ako sú verejné obstarávanie, štátna pomoc atď.

Ďalšie informácie:

Novinky