Štokholmský región investuje do udržateľného rozvoja miest

Ďalšie nástroje

 
14/11/2016

Štokholmský región je najrýchlejšie rastúci metropolitný región a región hlavného mesta v Európe. V poslednom desaťročí vzrástol počet obyvateľov v tomto kraji každoročne o 35 000 až 40 000.

Na uspokojenie potrieb tejto rastúcej populácie musí Štokholmský región postaviť každý rok 16 000 nových bytov, čo je úloha, ktorú považuje za príležitosť na podporu trvalo udržateľného rozvoja miest. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva štrukturálne fondy na investície do zeleného, zdravého, inteligentného, atraktívneho a začleňujúceho mesta. 

Región sa nedávno rozhodol investovať do dvoch developerských projektov v celkovej výške 120 miliónov SEK na posilnenie udržateľnej bytovej výstavby: „Grön BoStad Stockholm“ a „Sverige bygger nytt“. Tieto dva projekty, z ktorých polovica je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu, sa týkajú kľúčových prvkov trvalo udržateľného rozvoja miest. Štokholmský región si kladie za cieľ využívať odborné znalosti, ktoré majú firmy zamerané na environmentálne technológie, a podporovať inovácie a udržateľný rast. Okrem toho sa domnieva, že existuje nevyužitý potenciál pracovnej sily medzi prichádzajúcimi prisťahovalcami a nepôvodnými občanmi, ktorý by malo využiť rastúce odvetvie stavebníctva. 

Kráľovský technologický inštitút bude v rámci projektu Gron BoStad Stockholm okrem iného vyvíjať testovacie zariadenia vo firmách zameraných na environmentálne technológie. Cieľom je vytvoriť priestor na vývoj a využitie nových energeticky účinných a nízkouhlíkových technológií v stavebných projektoch v obciach v Štokholmskom kraji. Týmto úsilím sa zaistí účasť a posilnenie odvetvia environmentálnych technológií, a zároveň sa zaistí účasť klientov, ako sú obce, okresné úrady a vlastníci nehnuteľností atď., pričom bude pomáhať pri zvyšovaní povedomia v tejto oblasti. 

V projekte Sverige bygger nytt bude švédska verejná služba zamestnanosti spolu s niekoľkými obcami, okresnými úradmi, priemyselnými združeniami a odbormi podporovať širší nábor a posilňovať poskytovanie a zlaďovanie zručností v stavebníctve využitím schopností nedávno prišlých prisťahovalcov a nepôvodných občanov. Práca na kľúčových hodnotách, validácia zručností, jazyková podpora a učenie sa na pracovisku budú posilnené a lepšie zladené s pracovnými miestami v profesiách, ktoré trpia nedostatkom pracovníkov v stavebníctve. 

Rozvojové projekty zdôrazňujú želanie Štokholmského regiónu, aby európske štrukturálne a investičné fondy prispievali k realizácii jednotných strategických iniciatív. To sa dosahuje koncentráciou zdrojov, sústredením sa na podnikanie a prácu, vytváraním súčinnosti prostredníctvom fondov a s využitím „Štokholmského modelu“, čo je nový model na realizáciu financovania.

Tento nový model riadenia znamená, že politika súdržnosti je užšie spätá s politikou celkového regionálneho rastu a jej zdrojmi v kraji a prispieva k väčšej interakcii a podpore medzi regionálnymi hráčmi s cieľom vytvoriť jednotné strategické iniciatívy, v ktorých preberajú iniciatívu i zodpovednosť za svoje úsilie. Aj keď je rozpočet štrukturálnych fondov v Štokholmskom regióne jedným z najnižších v Európe, región bude stále schopný vytvárať a realizovať veľké a významné projekty. 

Jonas Örtquist – vedúci sekretariátu, Partnerstvo pre štrukturálne fondy, Štokholmský kraj, Švédsko

Panorama 58: Mestská agenda pre EÚ Ďalšie nástroje

Novinky