Nad rámec HDP: Nový index sociálneho pokroku regiónov

Ďalšie nástroje

 
16/02/2016

Návrh indexu sociálneho pokroku regiónov, ktorý bol dnes zverejnený na účely verejného pripomienkovania, si kladie za cieľ meranie sociálneho pokroku 272 európskych regiónov ako doplnok k tradičným merítkam ekonomického pokroku. Na základe indexu sa hodnotí absolútny výkon na stupnici 0 až 100 pre každý z 50 ukazovateľov na meranie komponentov indexu. Ukazuje aj silné a slabé stránky v súvislosti s regiónmi s podobnou ekonomickou výkonnosťou. 

Všetkých dvanásť tematických komponentov indexu poukazuje na významné rozdiely v jednotlivých členských štátoch EÚ aj medzi nimi napríklad v takých oblastiach, ako je prístup k zdravotnej starostlivosti, kvalita a dostupnosť bývania, osobná bezpečnosť, prístup k vysokoškolskému vzdelaniu a znečistenie životného prostredia. 

Index je výsledkom spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie, iniciatívou Social Progress Imperative a baskickým inštitútom Orkestra zameraným na konkurencieschopnosť. Vychádza z celkového rámca globálneho indexu sociálneho pokroku prispôsobeného pre EÚ s použitím ukazovateľov získaných predovšetkým z údajov Eurostatu. 

Tento návrh indexu sa zverejňuje s cieľom získať od zainteresovaných strán spätnú väzbu o témach, zahrnutých indikátoroch a o spôsobe, akým sa tieto ukazovatele spájajú do jedného konečného hodnotenia pre každý región. Pripomienky a návrhy posielajte na: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. Revidovaná verzia indexu sociálneho pokroku regiónov bude vydaná v októbri 2016. 

Meranie pokroku v sociálnej oblasti môže mať vplyv na rozvojové stratégie regiónov EÚ. Cieľom tohto nového regionálneho indexu je:

  • prispieť k diskusii na tému „nad rámec HDP“ a navrhnúť vhodné ukazovatele na doplnenie HDP, nie na jeho nahradenie;
  • pomôcť regiónom identifikovať partnerov na akejkoľvek úrovni hospodárskeho rozvoja, od ktorých by sa mohli učiť, a prípadne stanoviť prioritu problémov, ktoré chcú riešiť v rámci svojho programu politiky súdržnosti;
  • slúžiť ako spätná väzba pre útvary Európskej komisie, aby mohli posúdiť, či boli programy na obdobie rokov 2014 – 2020 zamerané na správne problémy na správnych miestach.

Upozorňujeme, že tento index nie je vytvorený na účely prideľovania finančných prostriedkov a nie je pre Európsku komisiu záväzný. 

Ďalšie informácie

Pozrite si interaktívne mapy indexu sociálneho pokroku EÚ

Pozrite si tabuľky s hodnotami indexu sociálneho pokroku pre jednotlivé regióny EÚ

Prečítajte si viac o metodike tvorby indexu sociálneho rozvoja EÚ

Novinky