Konzultácie (Regionálna politika)

Otvorené konzultácie: Povedzte nám svoj názor tým, že sa zúčastnite otvorenej konzultácie.

Uzavreté konzultácie: Zoznámte sa s výsledkami už uzavretých konzultácií.

Ďalšie nástroje

 

Otvorené konzultácie

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Uzavreté konzultácie

Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Oblasť politiky

regionálna politika, doprava

Cieľová skupina

Cieľom konzultácie je zozbierať a zamerať sa na príspevky od uvedených zainteresovaných strán, ktoré majú skúsenosti so zostavovaním, vykonávaním a/alebo hodnotením významných projektov v oblasti dopravy: regionálne/vnútroštátne orgány a riadiace orgány pre operačné programy EFRR/KF, predkladatelia projektov/príjemcovia významných dopravných projektov podporených z EFRR/KF, hospodárske subjekty v sektore dopravy, MVO alebo záujmové skupiny, odborníci a akademickí pracovníci, ktorí sa špecializujú na dopravu. Vyzývame občanov, ktorí si želajú zapojiť sa do konzultácie, aby tak spravili.

Dátum 11/04/2018 - 23/05/2018


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti

Oblasti politiky

Regional policy, Zamestnanosť a sociálne záležitosti, Sociálne začlenenie, Odborné vzdelávanie a príprava

Cieľová skupina

Táto konzultácia je otvorená všetkým občanom a zainteresovaným stranám so záujmom o politiku súdržnosti vrátane príjemcov programov a fondov EÚ (napríklad štátne, regionálne a miestne orgány, medzivládne a mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, občianska spoločnosť a podniky).

Dátum 10/01/2018 - 09/03/2018


Verejná konzultácia: Inteligentná špecializácia: Nový prístup k európskemu rastu a pracovných miest prostredníctvom regionálnych stratégií výskumu a inovácií

Oblasť politiky

Politiky súdržnosti, politika v oblasti výskumu a inovácie, politika v oblasti priemyslu, politika v oblasti vzdelávania a súvisiace politiky (digitálny jednotný trh, energetická únia, plán rastu a investičný plán, vnútorný trh atď.)

Cieľová skupina

Do tejto konzultácie sa môžu zapojiť všetci občania a všetky zainteresované strany v EÚ, ktoré majú záujem o rast založený na inováciách v rámci politiky súdržnosti. Uvítame predovšetkým príspevky od zainteresovaných strán, ktoré sa aktívne zapájajú do zavádzania inovácií v EÚ.

Dátum 21/12/2016 - 24/03/2017


Verejná konzultácia týkajúca sa hodnotenia ex-post EFRR a Kohézneho fondu v období 2007 – 2013

Oblasť politiky

Regional policy

Cieľová skupina

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Dátum 03/02/2016 - 27/04/2016


Konzultácia o prekonávaní prekážok v pohraničných regiónoch

Oblasť politiky Okrem regionálnej politiky a územnej súdržnosti sa konzultácia týka všetkých hlavných oblastí politiky (obchod, zamestnanosť, vzdelávanie, doprava, výskum, energetika atď.)
Cieľová skupina Uvítame najmä príspevky od občanov v pohraničných oblastiach (medzi štátmi EÚ a so štátmi EZVO/EHP), vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, občianskej spoločnosti a podnikov zapojených do cezhraničných činností
Dátum 21/09/2015 - 21/12/2015


Verejná konzultácia o "Mestský rozmer politík EÚ - kľúčové prvky mestskej agendy EÚ"

Oblasť politiky Regionálnu a mestskú politiku
Cieľová skupina Všetci občania a organizácie, zainteresované strany a/alebo subjekty, ktoré sa zaoberajú rozvojom miest na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane členských štátov, organizácií, akademickej obce, výskumných inštitúcií a podnikateľov
Dátum 18/07/2014 - 26/09/2014


Verejná konzultácia o stratégii EÚ pre alpský región

Oblasť politiky týka sa všetkých hlavných oblastí politiky (doprava, energetika,životné prostredie, obchod, zamestnanosť, výskum atď.)
Cieľová skupina členské štáty, regionálne a miestne orgány, medzivládne a mimovládne orgány, verejné organizácie, podniky, občianska spoločnosť a verejnosť
Dátum 16/07/2014 - 15/10/2014

Konzultácia o stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EN)

Oblasť politiky Regionálna politika
Cieľová skupina členské štáty, krajiny mimo EÚ, regionálne a miestne orgány, medzivládne a mimovládne organizácie, verejné organizácie, podniky, občianska spoločnosť a široká verejnosť
Dátum uzavretia 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Oblasť politiky Green Public Procurement
Cieľová skupina Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Dátum uzavretia From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Oblasť politiky Social, Economic and Territorial Cohesion
Cieľová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Dátum uzavretia From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Oblasť politiky All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Cieľová skupina Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Dátum uzavretia 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Oblasť politiky Cohesion Policy
Cieľová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Dátum uzavretia 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Oblasť politiky Cohesion Policy
Cieľová skupina Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Dátum uzavretia 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Oblasť politiky Cohesion Policy
Cieľová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Dátum uzavretia March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Oblasť politiky Cohesion Policy
Cieľová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Dátum uzavretia January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Oblasť politiky Urban contribution to growth and jobs in the regions
Cieľová skupina All
Dátum uzavretia February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Oblasť politiky Cohesion Policy 2007-2013
Cieľová skupina All
Dátum uzavretia September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Oblasť politiky Information and publicity on the Structural Funds
Cieľová skupina Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Dátum uzavretia December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Oblasť politiky Mid-term review of structural funds
Cieľová skupina Regional and local authorities
Dátum uzavretia 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Oblasť politiky Follow-up on the White Paper on European Governance
Cieľová skupina Regional and local authorities
Dátum uzavretia 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Oblasť politiky Regional development and cohesion
Cieľová skupina European citizens
Dátum uzavretia 2004


Čo je nové