Výročná správa o Fonde solidarity Európskej únie za rok 2016

Ďalšie nástroje

 

V nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity EÚ (ďalej len „nariadenie“), sa v článku 12 stanovuje, že Európskemu parlamentu a Rade sa predkladá správa o činnosti fondu v predchádzajúcom roku. V tejto správe sa opisujú činnosti Fondu solidarity EÚ (ďalej len „Fond solidarity“) v roku 2016. Správa obsahuje prehľad o prijatých žiadostiach a prípadoch ukončených v roku 2016. Žiadosti, ktoré boli predložené Komisii v roku 2016, sa posudzovali podľa revidovaných kritérií stanovených v nariadení po jeho zmene v roku 2014.

V roku 2016 Komisia prijala šesť žiadostí o finančný príspevok z Fondu solidarity, a to od Grécka (zemetrasenie v Lefkade), Spojeného kráľovstva (záplavy), Nemecka (záplavy v Dolnom Bavorsku), Cypru (sucho a požiare), Portugalska (požiare na Madeire) a Talianska (zemetrasenia). Najväčšiu živelnou pohromou bola pre Fond solidarity séria zemetrasení v talianskych Apeninách, ktoré nastali v období od augusta 2016 do januára 2017.

Štyri krajiny požiadali o zálohové platby zavedené revíziou nariadenia v roku 2014. V týchto prípadoch Komisia vyplatila zálohy vo výške celkovo 31,3 milióna EUR, a to do niekoľkých týždňov od prijatia žiadostí.

V roku 2016 bola z Fondu solidarity uvoľnená suma 33,1 milióna EUR na dve žiadosti, a to na zemetrasenie v Grécku a záplavy v Nemecku. Rozhodnutia o ďalších štyroch žiadostiach prijatých v roku 2016 sa vykonali začiatkom roka 2017.

V roku 2016 Komisia ukončila štyri intervencie Fondu solidarity. Podrobnosti sa uvádzajú v časti 4.

V prílohe I sa uvádzajú prahové hodnoty „veľkej katastrofy“ uplatniteľné na uvoľnenie prostriedkov z Fondu solidarity v roku 2016. V prílohe II sa predkladá prehľad žiadostí prijatých v roku 2016 vrátane príslušných finančných informácií.

More information :

Fond solidarity EÚ

Publications