prekonávanie prekážok v pohraničných regiónoch - súhrnná správa o on-line verejnej konzultácii

Ďalšie nástroje

 

Komisia zaviedla v septembri 2015 iniciatívu nazývanú cezhraničný prehľad s cieľom preskúmať prekážky, ktorým ľudia v pohraničných regiónoch naďalej čelia. Súčasťou tohto prehľadu bola verejná konzultácia uskutočnená v rámci celej EÚ, ktorej výsledky budú dnes predstavené.

Respondenti jasne uviedli zostávajúce cezhraničné prekážky a okrem toho boli aj vyzvaní, aby navrhli konkrétne riešenia na ich prekonanie. Ich zhrnutie sa nachádza v tejto správe.

Spomenuli päť hlavných prekážok:

  1. právne a administratívne prekážky (nedostatočné uznávanie kvalifikácií, rozdiely týkajúce sa systémov v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj dôchodkových a daňových systémov);
  2. jazykové prekážky;
  3. náročný fyzický prístup (nedostatočné infraštruktúry a integrované systémy verejnej dopravy);
  4. nedostatočná spolupráca medzi verejnými orgánmi v súvislosti s cezhraničnými otázkami a
  5. hospodárska nerovnosť (rozdiely na trhu práce a v odmeňovaní, vytvárajúc tak asymetrické toky).

V období rokov 2014 – 2020 sa z EŠIF investuje viac ako 10 miliónov EUR v záujme podpory cezhraničnej spolupráce.

More information :

Cross-Border Review

Publications