SPRÁVA o pridanej hodnote makroregionálnych stratégií

Ďalšie nástroje

 

Koncepcia makroregiónu je dielom spoločného úsilia reagovať na zhoršenie kvality životného prostredia v regióne Baltského mora a tiež o zosúladenie opatrení zameraných na výzvy a možnosti v tomto regióne. Výsledkom bola stratégia EÚ pre región Baltského mora , ktorá bola prijatá v roku 2009. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť bola prijatá v júni 2011 a Európska rada vyzvala Komisiu, aby na základe vyhodnotenia koncepcie predložila stratégiu EÚ pre jadransko-iónsky región do konca roka 2014. Aj ďalšie regióny zvažujú prínosy tohto prístupu.


Cieľom je koordinovaná odpoveď na problémy, ktoré by sa mali riešiť skôr spoločnými silami než jednotlivo. Cieľom týchto dvoch stratégií je prekonať prekážky brániace rozvoju a odhaliť potenciál regiónov. Je v nich snaha zasadiť problém do mnohostranného prostredia a dostať sa až za hranice súčasnej EÚ, a umožniť tak rovnocennú spoluprácu so susednými štátmi. Týmto prístupom sú účastníci motivovaní k prekonávaniu nielen hraníc štátov, ale aj prekážok, ktoré im bránia rozmýšľať o dostupných možnostiach strategickejšie a nápaditejšie.

More information :

Macro-Regional Strategy

Publications