USMERNENIE PRE PRÍJEMCOV európskych štrukturálnych a investičných fondov a súvisiacich nástrojov EÚ

Ďalšie nástroje

 

Tieto usmernenia pre príjemcov nemajú byť vyčerpávajúcim zoznamom dostupných fondov EÚ. Stavajú na spoločnom strategickom rámci (Príloha 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013), ktorý poskytuje základ na lepšiu spoluprácu medzi EŠIF a inými nástrojmi EÚ.

Ku každému tematickému cieľu alebo TC identifikovanému v nariadeniach o EŠIF poskytujú usmernenia prehľad doplnkových nástrojov dostupných na úrovni EÚ s podrobnými zdrojmi informácií, príklady osvedčených postupov pri kombinovaní rozličných prameňov finančných prostriedkov, ako aj popis príslušných orgánov a subjektov zapojených do riadenia jednotlivých nástrojov.

Odkazy uvedené v dokumente umožnia potenciálnym príjemcom nájsť si cestu v spleti materiálov dostupných online a povedú ich priamo k najužitočnejším webovým stránkam a dokumentom. K dispozícii je aj online kontrolný zoznam, ktorý pomôže potenciálnym príjemcom identifikovať najvhodnejšie zdroje financovania.

More information :

Online checklist

Publications