Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe

Ďalšie nástroje

 
Účelom tohto usmernenia je poskytnúť praktickú pomoc pracovníkom v oblasti verejného obstarávania a pomôcť im vyhnúť sa najbežnejším chybám a finančným opravám, ktoré Komisia v posledných rokoch zazname nala pri využívaní fondov EŠIF (pozri oddiel 6.1 Najbežnejšie chyby vo verejnom obstarávaní).
More information :

Guidance on public procurement

Publications