Verejné obstarávanie – Usmernenie pre odborníkov z praxe

Ďalšie nástroje

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie úradníkom verejnej správy zapojeným do riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pomôcť im vyhnúť sa častým chybám a používať najlepšie postupy pri vykonávaní postupov verejného obstarávania. Hoci neposkytuje právny výklad smerníc EÚ, predstavuje užitočný nástroj, ktorý nasmeruje odborníkov z praxe v oblastiach, kde dochádza k chybám najčastejšie, a poskytuje praktické tipy, ako im predchádzať a ako riešiť každú situáciu. Tento dokument obsahuje viacero osvedčených postupov, konkrétnych príkladov z praxe, vysvetlení ku konkrétnym témam, prípadových štúdií a vzorov. A napokon, používanie tejto príručky má uľahčiť jej prezentácia obsahujúca upozornenia a interaktívne prvky s odkazmi na príslušné legislatívne texty a iné užitočné dokumenty.

Toto usmernenie je súčasťou prioritných opatrení Komisie, ktorých cieľom je pomôcť členským štátom posilniť ich administratívnu kapacitu pri zlepšovaní spôsobu, akým sa investujú a riadia finančné prostriedky EÚ. Je výsledkom spoločného úsilia útvarov Komisie po konzultácii s Európskou investičnou bankou.

 

Publications