Usmernenie pre členské štáty o overovaní zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu

Ďalšie nástroje

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie o niektorých praktických aspektoch uplatňovania článku 125 ods. 4 písm. a) a ods. 5 NSU, ako aj článku 23 nariadenia o EÚS. Má slúžiť ako referenčný dokument pre členské štáty na účely vykonávania týchto článkov. Toto usmernenie sa vzťahuje na EŠIF s výnimkou EPFRV. Členským štátom sa odporúča, aby sa riadili týmto usmernením s ohľadom na svoje organizačné štruktúry a opatrenia kontroly. Usmernenie obsahuje niekoľko najlepších postupov, ktoré RO a orgány uvedené v článku 23 ods. 4 nariadenia o EÚS môžu použiť s ohľadom na osobitosti jednotlivých systémov riadenia a kontroly. Audity Komisie vykonané v programových obdobiach 2000 – 2006 a 2007 – 2013 ukázali potenciálne prínosy takého dokumentu.

Usmernenie sa týka regulatórnych požiadaviek, všeobecných zásad a účelu overovania, orgánov zodpovedných za jeho vykonávanie, načasovania, rozsahu a intenzity overovania, organizácie overovania na mieste, požiadaviek na dokumentáciu práce a outsourcingu. V prípade niektorých špecifických oblastí, napr. systémov verejného obstarávania a pomoci, ktoré sú niekedy v členských štátoch problematické, sú uvedené podrobnejšie príklady osvedčených postupov. Usmernenie obsahuje aj informácie o overovaní zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu v oblasti finančných nástrojov, projektov generujúcich príjem a EÚS. Zahrnuté sú aj otázky týkajúce sa dĺžky trvania operácií, rovnosti a nediskriminácie a životného prostredia.

Vzhľadom na výrazné odlišnosti v organizačných štruktúrach medzi členskými štátmi nie je možné zaoberať sa v tomto dokumente všetkými situáciami. Za overovanie zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu vykonávané podľa článku 125 ods. 4 písm. a) NSU a podľa článku 23 ods. 3 nariadenia o EÚS zodpovedá RO. RO má možnosť delegovať úlohy na SO. Keď sa teda v tomto dokumente píše o RO, môže sa to vzťahovať aj na SO, ak RO niektoré alebo všetky úlohy overovania zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu delegoval. V ostatných prípadoch týkajúcich sa programov EÚS majú zodpovednosť za overovanie zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu členské štáty, tretie krajiny alebo územia, ktoré určujú orgán alebo osobu podľa článku 23 ods. 3 a 4 nariadenia o EÚS.

V záujme zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov financovania z EŠIF je nutné zdôrazniť, že výmena informácií medzi prijímateľmi a RO, CO, OA a SO sa môže uskutočniť prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov. Pravidlá legislatívneho balíka na roky 2014 – 2020 v súvislosti s iniciatívou e-súdržnosti sú formulované tak, aby členské štáty a regióny dokázali nájsť riešenia podľa svojej organizačnej a inštitucionálnej štruktúry a konkrétnych potrieb, a zároveň vymedzujú jednotné minimálne požiadavky.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications