Usmernenia pre členské štáty týkajúce sa integrovaného udržateľného mestského rozvoja (článok 7 nariadenia o EFRR)

Ďalšie nástroje

 

Vzhľadom na dôležitú úlohu miest pri realizácii stratégie Európa 2020 (v kombinácii so stúpajúcim významom pridanej hodnoty integrovaného územného prístupu) sa mestský rozmer politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 výrazne posilnil. Je to obzvlášť zjavné najmä v súvislosti s EFRR, v rámci ktorého teraz musia členské štáty vyhradiť najmenej 5 % svojich pridelených prostriedkov (v rámci cieľa Investovanie do rastu 4 a zamestnanosti) na podporu integrovaných stratégií udržateľného mestského rozvoja, pričom mestské orgány zodpovedajú minimálne za úlohy týkajúce sa výberu operácií. Okrem toho sa zaviedli nové nástroje na podporu inovácie a experimentovania v oblasti mestského rozvoja (Inovačné opatrenia v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja, článok 8 EFRR) a na prehĺbenie diskusií o uplatňovaní mestského rozmeru (Sieť mestského rozvoja, článok 9 EFRR).

Zatiaľ čo investičné projekty EÚ v mestských oblastiach majú dosť široký záber (zahŕňajú napríklad aspoň 50 % EFRR a iných iniciatív Komisie zameraných na mestský rozvoj), tieto usmernenia sa konkrétne zaoberajú otázkami národných, regionálnych a miestnych orgánov, ktoré sa týkajú realizácie integrovaného udržateľného mestského rozvoja podľa článku 7 EFRR. V usmerneniach sa pripomínajú kľúčové prvky, ktoré sa majú vymedziť v programoch, a zároveň sa v nich uvádzajú odpovede na otázky týkajúce sa vykonávania spojené s delegovaním na mestské orgány, vypracovaním integrovaných stratégií a monitorovaním a hodnotením pokroku.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications