Usmernenia pre členské štáty o stratégii auditu

Ďalšie nástroje

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenia orgánu auditu zodpovednému za vypracovanie stratégie auditu (ďalej len „stratégia“) podľa článku 127 ods. 4 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Tieto usmernenia sa vzťahujú na fondy EŠIF s výnimkou fondu EPFRV a dodržujú štruktúru vzoru stratégie auditu vymedzeného v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie.

V týchto usmerneniach sa uvádzajú odporúčania Komisie pre rôzne časti stratégie. Tieto odporúčania nie sú založené len na uvedených ustanoveniach, ale vychádzajú aj zo skúseností Komisie so stratégiami auditu v predchádzajúcom programovom období, existujúcich medzinárodne uznávaných audítorských štandardov a najlepších postupov.

Stratégia je stavebným kameňom v modeli miery istoty pre EŠIF (s výnimkou fondu EPFRV), keďže ide o plánovací dokument, v ktorom sa stanovuje metodika auditu, metóda výberu vzorky na audity operácií a plán auditov na prvé tri účtovné roky a ktorý sa musí aktualizovať každý rok od roku 2016 do roku 2024 vrátane.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications