Usmernenia pre Komisiu a členské štáty o spoločnej metodike posudzovania systémov riadenia a kontroly v členských štátoch

Ďalšie nástroje

 

Cieľom týchto usmernení je poskytnúť praktický nástroj, ktorý audítorom pomôže posúdiť
fungovanie systémov riadenia a kontroly (ďalej len „SRK“) zriadených členskými štátmi pre
programy európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) (s výnimkou
EPFRV).
Tieto usmernenia vychádzajú z usmernení platných pre obdobie rokov 2007 – 2013 a zo
záverov pracovnej skupiny zahŕňajúcej pracovníkov útvarov auditu GR pre regionálnu
a mestskú politiku, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a GR pre námorné
záležitosti a rybárstvo v rámci Komisie, s cieľom stanoviť referenčný rámec, pokiaľ ide o:
• – vysvetlenie hlavných požiadaviek, ktoré majú byť použité (pozri NSU a DNK),
• – vysvetlenie kritérií posúdenia, ktoré majú byť použité pre každú hlavnú požiadavku,
• – poskytnutie usmernení na vyvodenie záverov pre každú hlavnú požiadavku a podľa
orgánu,
• – poskytnutie usmernení na získanie celkového záveru o SRK (alebo časti systému)
programu alebo skupiny programov, s prihliadnutím na prípadné existujúce
zmierňujúce faktory alebo kompenzačné kontroly.
Usmernenia sú tak určené v prvom rade riaditeľstvám pre audit uvedených útvarov Komisie
a orgánom auditu (ďalej len „OA“) s cieľom zabezpečiť objektívnosť, jednotnosť
a transparentnosť pri posudzovaní súladu systémov riadenia a kontroly s hlavnými
regulačnými požiadavkami. V „krokoch posúdenia“ opísaných v týchto usmerneniach sa
stanovuje metodika, ktorá sa použije pri vykonávaní systémových auditov. OA sa vyzývajú,
aby používali tieto usmernenia pri výkone systémových auditov riadiacich orgánov (ďalej len
„RO“), certifikačných orgánov (ďalej len „CO“) a sprostredkovateľských orgánov (ďalej len
„SO“) alebo pri dohľade nad prácou iných zapojených auditných subjektov, aby bola
zabezpečená harmonizácia výsledkov auditu a aby sa audítori v rozličných častiach
kontrolného reťazca mohli spoľahnúť na prácu ostatných audítorov.

Publications