Usmernenia pre členské štáty týkajúce sa postupu určenia

Ďalšie nástroje

 

Cieľom týchto pokynov je poskytnúť členským štátom, t. j. nezávislým auditným subjektom,
riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) a certifikačným orgánom (ďalej len „CO“), praktické
usmernenia o ich povinnostiach týkajúcich sa postupu určenia a vypracovania správy
a stanoviska, ktoré sa požadujú podľa článku 124 nariadenia o spoločných ustanoveniach
(ďalej len „NSU“) a podľa článku 21 nariadenia o európskej územnej spolupráci (ďalej len
„nariadenie o EÚS“) a ktoré sa vzťahujú na európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej
len „EŠIF“) (s výnimkou EPFRV). Usmernenia sa zameriavajú aj na niektoré špecifiká, ktoré
sa vzťahujú na programy EÚS. K usmerneniam je priložený kontrolný zoznam, ktorý sa
odporúča ako pomocný nástroj pre RO a CO pri vypracovaní opisu systému riadenia
a kontroly (ďalej len „SRK“) a pre nezávislý auditný subjekt na uľahčenie a zaznamenanie
ním vykonaných prác. Tento kontrolný zoznam možno upraviť tak, aby v ňom boli
zohľadnené všetky osobitné prvky SRK členského štátu.

Publications