Usmernenia o urcení financných opráv, ktoré je potrebné uplatnovat na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel o verejnom obstarávaní

Ďalšie nástroje

 

Cieľom tohto oznámenia je stanoviť usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na nezrovnalosti zistené podľa právnych predpisov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania pre zákazky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programových obdobiach 2000 - 2006 a 2007 - 2013.

Publications