Európske Štrukturálne a Investičné Fondy – Každodenný nositeľ zmeny

Ďalšie nástroje

 

Stav využívania fondov za rok 2019: hlavné výstupy podľa fondov

Od začiatku programového obdobia 2014 – 2020 sa zo štrukturálnych ainvestičných fondov zabezpečilo kritické množstvo investícií prostred-níctvom spoločného riadenia Komisie ačlenských štátov. Fondy sú orientované na dosahovanie sociálno-hospodárskeho zbližovania, odolnosti aúzemnej súdržnosti, pričom pomáhajú riešiť súčasné aj novo vznikajúce výzvy avytvárajú základy udržateľnej budúcnosti Európskej únie.

More information :

Strategic reports

Publications