80 opatrení na zjednodušenie politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027

Ďalšie nástroje

 

Podnikom a podnikateľom využívajúcim podporu EÚ nový rámec ponúka menej byrokracie a jednoduchšie spôsoby nárokovania platieb vďaka zjednodušenému vykazovaniu nákladov. V záujme uľahčenia synergie teraz jednotný súbor pravidiel zahŕňa 7 fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“). Komisia takisto navrhuje menej prísne kontroly pri programoch s dobrými výsledkami, častejšie využívanie vnútroštátnych systémov a rozšírenie zásady „jedného auditu“ s cieľom zabrániť duplicite kontrol.

More information :

Regionálny rozvoj a súdržnosť po roku 2020: nový rámec v skratke

Publications