Čo je to makroregionálna stratégia?

Ďalšie nástroje

 

Makroregionálna stratégia Európskej únie (EÚ) je politický rámec umožňujúci krajinám, ktoré sa nachádzajú v tom istom regióne, aby spoločne odstraňovali problémy a hľadali na ne riešenia alebo aby lepšie využívali svoj spoločný potenciál (napr. znečistenie, splavnosť, celosvetová podnikateľská súťaž atď.). Takto využívajú posilnenú spoluprácu, aby vytvorili politiky, ktoré budú účinnejšie, než keby dané problémy riešili samostatne. Makroregionálna stratégia EÚ môže byť podporovaná z finančných prostriedkov EÚ vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ak chcú zúčastnení partneri (členské štáty, regióny, obce, MVO atď.) zvýšiť šance na úspech makroregionálnych stratégií EÚ, musia svoje činnosti odvíjať od niekoľkých kľúčových zásad: relevantné partnerstvo a vhodný mechanizmus spolupráce, dobrá koordinácia činnosti, pokiaľ ide o príslušné opatrenia a ich zdroje financovania, a živý duch spolupráce v rámci krajín a sektorov makroregiónu a medzi nimi. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications