Overenie doplnkovosti ex-post za roky 2007 – 2013

Ďalšie nástroje

 

Doplnkovosť je zásadou politiky súdržnosti Európskej Únie, ktorej cieľom je zaistiť, aby štrukturálne fondy 1 iba dopĺňali a nenahrádzali rovnocenné verejné výdavky členského štátu.

V článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa konkrétne uvádza, že Komisia by mala do konca roka 2016 v spolupráci s každým dotknutým členským štátom preveriť doplnkovosť v prípade cieľa „Konvergencia“ a uverejniť výsledky tohto overenia. Hoci Chorvátsko získalo podľa prijatých nariadení ďalší rok na proces overovania, chorvátske orgány sa rozhodli predložiť všetky dokumenty o rok skôr.

Táto správa preto uzatvára overovanie doplnkovosti v programovom období 2007 – 2013 po overení ex-ante v roku 2007 a overeniach v polovici obdobia (strednodobých) vykonaných v rokoch 2011 až 2012.

Publications